Salting, strøing og brøyting er det som holder veiene oppe gjennom vinteren. Men særlig saltet har uheldige miljøkonsekvenser.

- Salting av veibanen reduserer antall ulykker. Målet er minst mulig bruk av salt samtidig som friksjonen på veiene er god, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

Vi har et klart mål å snu utviklingen i retning av mindre bruk av salt i vinterdriften, legger han til.

Det vil være variasjoner fra år til år som en følge av harde og milde vintre. Fjoråret viste en tydelig topp i saltforbruket.

Fjoråret kan isolert forklares med værforholdene

Det er krav i Statens vegvesens kontrakter til hvor raskt veien skal være bar etter snøvær og hvilke arealer som skal være bare. Større deler av vegnettet har krav om rask fjerning av snø og god friksjon på veien.

– Større værsvingninger bidrar til at flere runder med saltning, påpeker Lysbakken. Økningen i saltbruken forrige sesong sammenlignet med foregående sesong kan isolert sett forklares med væreforholdene. 

Den generelle økningen vi har sett de siste årene er imidlertid større enn hva som kan forklares med sesongvariasjoner, økning i salta vegnett og økte krav med mer.

 

Gjør endringer i oppgjørsform

Lysbakken peker på at Vegvesenet nå inn endrer kontraktene slik at entreprenørene stimuleres til en mer optimalt saltbruk. Vi går fra å godgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene.

 

– For vegvesenet er trafikksikkerhet viktig. Saltforbruket må sees i sammenheng med at trafikken – og da særlig tungtransporten – øker på veinettet. Omfanget av veinettet blir også større.

Salting av veibanen reduserer antall ulykker. Strekninger med mange og alvorlige ulykker blir fulgt opp spesielt.Målet er minst mulig bruk av salt samtidig som friksjonen på veiene er god.

 
Tiltak for mindre salt

Krav om opplæring om riktig bruk av salt, endret oppgjørsform for salt/strøing i kontrakter for vinterdriften og bedre systemer for oppfølging av vinterdriften vil over tid redusere saltforbruket, mener Lysbakken.