-Skal vi klare å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 500 i 2024, er vi nødt til å snu alle steiner. Vi tror det finnes mange gode trafikksikkerhetsideer blant næringslivsbedrifter i Norge. Derfor har vi tatt initiativ til et pilotprosjekt i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes sentralforbund (KS), forteller programleder Bjørn Skoglund i Statens vegvesen.

Han leder forsknings- og utviklingsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» - forkortet BEST. Fire forslag vil bli honorert med 200.000 kroner hver.

- Vi vil så vurdere å bruke disse ideene i en ordinær anskaffelse eller utvikle ideene videre sammen med leverandøren i et forsknings- og utviklingssamarbeid, sier Bjørn Skoglund.

Pilotprosjektet er en del av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte.

 - Vi ønsker å legge til rette for mer konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Det skal føre til flere behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder, forteller prosjektleder Tore Andre Sines i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Økt trafikkvekst
følge Bjørn Skoglund er det ventet at trafikkveksten i de største byene de neste årene vil komme gjennom flere kollektivreisende, gående og syklende. Ny teknologi i kjøretøy vil i større grad føre til langt flere tilgjengelige førerstøttesystemer.

- Nye elektroniske systemer og nye generasjoner med andre brukervaner vil gi oss nye utfordringer. Derfor må vi i enda større grad se teknologi og menneskelige ressurser i en sammenheng. Trafikksikkerhetsgevinstene av ny teknologi er mange - samtidig som vi også må fokusere på hvordan fremtidige brukere av vegsystemene faktisk benytter de muligheter teknologien gir oss, sier Skoglund.

Dialogkonferanse
Det nye pilotprosjektet er nå lagt ut i Doffin – den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser.

- Vi skal orientere interesserte tilbydere på en dialogkonferanse senere denne måneden. Gjennom dialogkonferansen inviterer vi til en plan- og designkonkurranse for å innhente innovative forslag og ideer til nye eller endrede angrepsmåter i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg til bedrifter håper jeg organisasjoner og ulike konsulent- og forskningsmiljøer ser hvilke muligheter denne utlysningen vil kunne gi og at de også melder sin interesse, sier Bjørn Skoglund.