Raset var på om lag 1 100 kubikkmeter. Det skjedde ved en kileutglidning langs markerte sprekkeplan. Hovedkonklusjonen er at bergsikringen har vært for dårlig.

Mangelfull sikring

Utvalget har kommet til at bergsikringen som ble anvist etter utsprengning var mangelfull. I tillegg kan entreprenøren ha utført arbeidet med feil og mangler i forhold til anvisningen.

Sikringsarbeidene ble kvalitetssikret av tredjepart. Utvalget mener at konsulenten burde påpekt at det manglet en stabilitetsanalyse, og også burde vurdert grundigere om den anviste bergsikringen ville være tilstrekkelig.

Utvalgslederen uttaler

– Det er en kombinasjon av uheldige omstendigheter som førte til utglidning av steinblokka, sier professor Bjørn Nilsen.

Undersøkelsen viser at syv bolter var satt inn slik at de trolig ikke har hatt noen sikringseffekt. I et så vanskelig tilfelle som en 30 meter høy fjellskjæring burde det vært utført en egen stabilitetsanalyse, noe Vegvesenets håndbøker anbefaler. 

Åtte bolter ble satt inn for å hindre at kilen kunne gli ut. Trolig har bare en av disse hatt sikringseffekt. Årsaken til at utrasingen skjedde 5-6 år etter at skjæringen ble utsprengt, og ikke umiddelbart, er mest sannsynlig gradvis svekkelse over tid av styrken til mineraler i utglidningsflaten.

Vegdirektøren uttaler

– Jeg takker Bjørn Nilsen for at ekspertutvalget har levert en grundig rapport i løpet av få uker, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Gruppen ble satt ned få dager etter hendelsen og de fikk ferske inntrykk av ulykkesstedet. Vi har i dag fått en rapport som vil få betydning for vår veibygging.

Det er for det første en viktig læring at vi har undervurdert sikringsarbeidet i fjellskjæringa. Risikoen med høye fjellskjæringer var identifisert i byggeplanene. Dette ble hensyntatt i kontraktene når det gjaldt tunnelene, men ikke for de høye fjellskjæringene. For det andre: Som stor statlig byggherre er det vårt ansvar at rollefordelingen mellom byggherre, utførende entreprenør og tredjepartskontroll fungerer etter hensikten. Vi må også ta fatt i anbefalingen om at regelverk og tekniske rapporter er mer tilgjengelig for de utførende og konsulenter.

En slik utglidning har stort ulykkepotensiale, og vi er svært glad for at ingen personer ble rammet av hendelsen, sier vegdirektøren. 

Full kapasitet fra 3. april

Det arbeides nå for at reparasjonsarbeidene avsluttes innen 3. april og at E18 igjen får full kapasitet.