Luftvarselet er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge fra PC, nettbrett og mobil. Fra i dag finner du varselet også på Yrs nye nettsider. I Yr-appen blir varselet først integrert i løpet av neste år.

På Luftkvalitet i Norge kan du sjekke varsler for lokal luftkvalitet to dager frem i tid der du bor og oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helseråd.

Et resultat av god samhandling på tvers av flere etater

– Tjenesten er et resultat av god samhandling og bruk av ny teknologi på tvers av flere etater, noe som gir betydelige effektivitetsgevinster. Luftvarslingen gjør det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, forteller transportdirektør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har et overordnet ansvar

Sammen med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og Meteorologisk institutt har Statens vegvesen etablert et formelt samarbeid om luftkvalitet og nye digitale tjenester. Varslene og måledataene er tilgjengelig for alle via egne datagrensesnitt. Det sikrer en enklere og mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Luftvarselet lages av Meteorologisk institutt (MET). I likhet med en værmelding er varselet basert på en avansert modell som forsøker å simulere virkeligheten fremover i tid. Den ser på hvor forurensning oppstår, hvordan den spres og hvilken effekt vær og vind vil ha. 

Det er data fra MET sine værmodeller sammen med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk, som gir grunnlaget for beregningene. Selve varslingsmodellen er utviklet og implementert av MET.

Luftforurensningen kommer fra veitrafikk og vedfyring

I Norge er det i hovedsak nitrogendioksid (NO2) fra eksos og svevestøv fra vei og vedfyring som forurenser lufta lokalt. I fjor hadde Norge ingen brudd på grenseverdien for NO2 for første gang på 16 år. Derimot var det brudd på grenseverdiene for svevestøv i to kommuner.

– For å hindre nye brudd på grenseverdiene for NO2 eller svevestøv er det viktig at arbeidet med gode langsiktige tiltak fortsetter, sier Marit Brandtsegg.

Tiltak både på kort og lang sikt

– Forbedring av luftkvaliteten krever tiltak både på kort og lang sikt. Det er mest effektivt, og koster minst å iverksette langsiktige tiltak som holder luftforurensingen på lave nivåer. Med denne tjenesten får kommunene daglig oversikt over hva slags luftforurensning og hvilke kilder som er utfordringen. Varslingstjenesten gjør det også lettere for kommunen å informere innbyggerne, forteller Brandtsegg.

En rekke kommuner har vært med å teste varslingstjenesten siden november 2018. Varslet luftkvalitet blir om nødvendig supplert med tilleggsinformasjon av kommunen og MET. Målet er forbedret luftkvalitet og bedre folkehelse.

Helse – og aktivitetsråd

Høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjertekar problemer er spesielt sårbare. Luftkvalitet i Norge inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt.