Trafikksikkerhetskoordinator Bjørn Richard Kirste i Nedre Telemark distrikt betegner resultatene som oppsiktsvekkende gode. Statistikken over ulykker med skadde og drepte på E18-strekningene med midtfelt i Porsgrunn og Kragerø viser den gledelige utviklingen.

Drastisk nedgang

Møteulykker og utforkjøringsulykker på venstre side av vegen på de fem strekningene er på få år redusert fra tolv til to og antall skadde er redusert fra 25 til tre.

- Oversikten viser at det på de fem strekningene av E18 hvor det er anlagt midtfelt, har skjedd 12 personskadeulykker der kjøretøyet har kommet over midtlinjen i før-perioden. I etter-perioden, som foreløpig er 2,5 ganger kortere, har det kun skjedd to ulykker av denne typen, forteller Kirste. I begge tilfellene har kjøretøyet vært utfor på høyre side før det fikk sleng og kom over i motgående kjørefelt.

Tre typer

Regnet i skadegrader har det i før-perioden vært to drepte, to meget alvorlig skadde, fire alvorlig skadde og 17 lettere skadde.

- I etter-perioden har det bare vært tre lettere skadde. Selv om denne perioden ennå er kort, er reduksjonen likevel stor, sier Kirste, som sitter i Vegvesenets regionale ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør. Midtfeltene i Telemark varierer i bredden fra 1 til 1,5 meter og med tre forskjellige typer oppmerking: Profilert sperrelinje og frest rumlelinje, profilert sperrelinje og sperrefelt og profilert sperrelinje med et sperrefelt fylt med profilerte linjer.

- Vi har prøvd oss fram i påvente av at Vegdirektoratet kom fram til en standard, som er den første varianten.

8,5 m vegbredde

E18-strekningene i Telemark som har midtfelt er: Lanner (Porsgrunn) 1,5 km i 2007, Kjørholttunnelen (Porsgrunn) 2,2 km i 2003, Auråen-Gjerdemyra (Kragerø) 3,8 km i 2005,Gjerdemyra-Bråtane (Kragerø) 7 km i 2007 og Bråtane-Aust-Agder grense (Kragerø) 3,9 km i 2007. Statens vegvesen planlegger også å anlegge 7,5 km med midtfelt på E18 mellom Dørdal i Bamble og Auråen i Kragerø, men det blir først etter 2010. Midtfelt er aktuelt på riksveger med årsdøgntrafikk mellom 4000 og 8000 biler der vegbredden er minst 8,5 meter.

- De profilerte midtfeltene er spesielt viktige for å hindre sovning, sier Bjørn Richard Kirste, som håper dette billige trafikksikkerhetstiltaket kan innføres flere steder, både i Telemark og i Region sør. Når arbeidet kan gjøres i forbindelse med asfaltering, blir kostnadene for etablering av midtfelt ca 90 kr pr meter.