– Hvert år blir rundt ti syklister drept og hundre hardt skadd i trafikken. Nå har også elsparkesyklistene inntatt gater og fortau i byene, og vi er bekymret for situasjonen, sier sjefingeniør Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen.

Over to skader i døgnet med elektrisk sparkesykkel i Oslo

NTB meldte nylig at skadelegevakten i Oslo hadde registrert 181 skader fra 1. april til og med 30. juni. I tillegg er seks registrert ved akuttmottaket på Ullevål.

12 av skadene betegnes som alvorlige, 36 som moderate og 139 som lettere skader. De tolv alvorlige skadene var en hodeskade, seks brudd i håndledd eller underarm, et brudd i hofte, et brudd i lår, to brudd i legg og et brudd i ankel.

– Tall fra legevakten gir grunn til bekymring. Derfor følger vi nøye med på utviklingen, sier Tanja Loftsgarden.

Elsparkesykler regnes som vanlige sykler i regelverket

For å unngå ulykker, er det viktig at alle er klar over hvilke regler som gjelder – også på sparkesykkel. Elektriske sparkesykler regnes nemlig som vanlige sykler i det norske regelverket, og du må følge trafikkreglene som gjelder for disse.

Særlig viktig å ta hensyn til gående

Trafikkreglene sier at du kan sykle på fortau, gangvei og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Se animasjonsvideo om sykling på fortau

– Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, sier Loftsgarden.

Grunnregelen for trafikk gjelder

– For øvrig gjelder grunnregelen for trafikk; at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Les mer om trafikkreglene for syklister på vegvesen.no.