Hensikten med HarbourEx15, som øvelsen heter, er å styrke beredskapen ved håndtering av en hendelse på Sydhavna i Oslo. I tillegg til å være Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps største nasjonale øvelse i år, inkluderer den politiets årlige Øvelse LIV og Helsedirektoratets årlige nasjonale helseøvelse.

Komplekst risikobilde

Bakgrunnen for valg av plassering og scenario er blant annet Sydhavnarapporten. Utredningen viser et komplekst og sammensatt bilde av risikofaktorer, og mange ulike og risikofylte aktiviteter er lokalisert på et lite geografisk område.

- Sydhavna er et viktig knutepunkt for mange aktiviteter i Oslo og mange ulike virksomheter er lokalisert i området. En storulykke der vil blant annet kunne få store konsekvenser for trafikkavviklingen i hovedstadsområdet, sier Gabrielsen.

Strategisk beslutningsevne, krisekommunikasjon, samvirke, og bruk av beredskapsplaner og system for krisehåndtering er sentrale øvingsmomenter for Statens vegvesen.

30 virksomheter

Øvelsen har deltakere fra beredskapsmyndigheter på lokalt, regionalt og sentralt nivå, i tillegg til internasjonale redningsressurser.

- Over 30 virksomheter deltar i øvelsen, forteller Hein Gabrielsen, øvingsleder og beredskapsrådgiver i Vegdirektoratet.

Illustrasjonen er hentet fra Vegvesenets E18 Sydhavna-prosjekt og viser Sydhavna kryss sett fra nordIllustrasjonen er hentet fra Vegvesenets E18 Sydhavna-prosjekt og viser Sydhavna kryss sett fra nord