Dette skal synliggjøre hvilke prosjekter som gir de mest positive virkningene for trafikantene og samfunnet som helhet.

I andre del av transportplanperioden, 2028-2033, skal midlene fordeles mellom de åtte korridorene som veinettet er delt inn i uten å fordele på konkrete prosjekter.

- Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet. Statens vegvesen skal bidra til økt mobilitet, som bidrar til samfunnets produktivitet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.


Dokumentene er publisert på Samferdselsdepartementets temaside om Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Prosjektene skal ha høy nytte for samfunnet

Når vi skal sette i gang nye prosjekter eller utbedringer langs eksisterende strekninger, er vi svært opptatt av å redusere kostnadene i prosjektene og øke nytten for trafikantene.

Vi setter oss nye mål for å bedre trafikksikkerhet og reduksjon av klimagassutslippene. Dette er grunnleggende for prosjektgjennomføring og drift av veinettet, sier vegdirektøren.

Bevilgningsnivå

Vegvesenet har laget to sett med prioriteringer. Det ene alternativet tar utgangpunkt videreføring av bevilgningsnivået i 2020. Det andre alternativet legger til grunn en gjennomsnittlig årlig økning på 20 prosent.

Vegvesenet foreslår 154 mrd. kr i investeringer på riksveiene med videreføring av dagens bevilgningsnivå (lav ramme). Av dette vil 44 mrd. kr gå til nye, store veiprosjekter. I høy ramme foreslås 242 mrd. i investeringer, hvorav 104 mrd. kr til nye, store prosjekt.

Den vedlagte fila viser de prioriterte prosjektene i første periode, fra 2022 - 2027. 

Reduserer kostnadene med 134 mrd. kr

Vegvesenet ser nøye på hvordan vi får mer trafikksikkerhet og økt mobilitet for pengene. Vi har gjennomgått 108 prosjekter som ligger i våre utredninger. Disse har et utgangsestimat på 534 mrd. kr. Vi har etter prosjektgjennomgang redusert kostnadene med 134 mrd. kr.

-        Dette vil gi bedre og mer trafikksikker vei i NTP-perioden, sier vegdirektøren.

Trafikksikkerhet, klima og teknologi

Prioriteringsdokumentet omhandler hele horisonten av Vegvesenets viktigste oppgaver: Opprusting av eksisterende veier, digitalisering av transporten, forsterke visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken og transportsektorens bidrag til Norges klima- og miljømål.

Vegvesenet vil legge stor vekt på å ruste opp de veiene vi har. Vi legger opp til å fjerne flaskehalser og ulykkespunkter over lange strekninger.

Stor satsning på utbedringsstrekninger og skredsikring

Med økte bevilgninger foreslår vi 30 mrd. kr. til utbedringsstrekninger. Med videreføring av dagens nivå, legger Vegvesenet til grunn 12 mrd. kr.

Det foreslås opptil 30 prosent økning i innsatsen mot skred langs riksveinettet - med mellom 13 - 16 milliarder kroner i NTP-perioden avhengig av nivået på kommende budsjetter.

 

Dette er planene for oppstart av prosjekter i de enkelte korridorene

 

Korridor 1 Oslo-Svinesund/Kornsjø

2022 – 2027

 • Lav ramme: E6 Oslo øst (Manglerudprosjektet) og rv. 22 Glommakryssing.
 • Høy ramme: Utbedringer på deler av rv. 22.

 

2028 - 2033

 • Lav ramme: Videre utbedring av rv. 22. slik at den er etablert som en god omkjøringsvei øst for Oslo.
 • Høy ramme: Videre utbedringer av rv. 22.

 

 

Korridor 2 Oslo-Ørje/Magnor

 

2022 - 2027

 • Lav ramme: Utbedringer på rv. 2 mellom Kongsvinger og Riksgrensen, Magnor.
 • Høy ramme: E16 Nymoen-Eggemoen bygges ut. Utbedringer av E16 øst for Kongsvinger. Starter utbedring av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen, Støa.

 

2028 - 2033

 • Høy ramme: Ytterligere utbedringer av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen.

 

Korridor 3 Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger


2022 – 2027

 • Lav ramme: Nytt tunnelløp for E134 Oslofjordtunnelen. E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta. Oppstart for rv. 282 Holmenbrua som omkjøringsvei for E18 og adkomsten til Drammen havn. Utbedring av rv. 42 Gamle Eigerøyveien-Hovlandsveien vil bedre tilgangen til Eigerøy havn.
 • Høy ramme: E39 Ålgård-Hove bygges ut. E134 Dagslett-E18 vil bli bygd ut, som sammen med nytt løp i Oslofjordtunnelen vil det gjøre østre del av E134 til en bedre omkjøringsvei sør for Oslo.

 

2028 - 2033

 

 • I høy ramme vil det bli ytterligere utbedring av rv. 426 mellom E39 og Egersund.

 

 

Korridor 4 Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim

 

2022 - 2027

 • Lav ramme: Oppstart ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen, prosjektet E39 Ådland-Svegatjørn. Sammen med Rogfast bygger prosjektet bo- og arbeidsmarkedene på strekningen Stavanger-Stord-Bergen med vesentlig redusert reisetid. Sikring på strekningene rv. 13 Byrkjeneset og rv. 13 Vinje-Myrkdalstunnelen.

2028 - 2033

 • Lav ramme: Skredsikring på E3 og sikring av skredpunkter langs rv. 13.
 • Høy ramme: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Betydelig redusert reisetid på E39 gjennom ferjefrie forbindelser og utbedring mellom dagens ferjestrekninger.  Betydelige utbedringer på rv. 13. Utbedringer og noe skredsikring på E39. Utbedringer på rv. 9 i Setesdal.

 

Korridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

2022 - 2027

 • Lav ramme: Skredsikring av E16 Hylland-Slæen.  Skredsikring rv. 5 Erdal-Naustdal gir tryggere og bedre fremkommelighet mellom Førde og Florø. Videre utbedring av rv. 5 Fjærlandstunnelen-Lundebotn og tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
 • I høy ramme: Oppstart av rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein, som knytter Porsgrunn og Skien til E18. Utbedringer på rv. 5 i Sogndalsdalen.

2028 - 2033

 • Lav ramme: vesentlige utbedringer av blant annet E16, rv. 5 og rv. 41.

 

Korridor 6 Oslo-Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

2022 - 2027

 • Lav ramme:Utbedringer på rv. 3 i Østerdalen. Utbedringer E6 på Dovrefjell. Utbedring på rv. 4 Lygna-Reinsvoll. Utbedring av E136 Veblungsnes ved Åndalsnes.
 • Høy ramme: Utbedringer langs E136 mellom Dombås og Bjorli og mellom Innfjorden og Vestnes. Rv. 15 Otta - Dønnfoss blir også utbedret.

2028 - 2033

 • I høy ramme blir det skredsikring langs E136 og rv. 15. Det blir utbedringer på nordre deler av E6 og rv. 3, midtre deler av E136, og østre del av rv. 70.

 

Korridor 7 Trondheim – Bodø med armer til svenskegrensen


2022 - 2027

 • Lav ramme: Ny E6 Selli-Asp bygges som bedrer trafikksikkerheten på strekningen fra Steinkjer til kryss fv. 17.  Utbedringer på rv. 80 Sandvika-Sagelva, innfartsvei mot Bodø.
 • Høy ramme: Tiltak i og ved de mindre byene i Nordland.

 

2028 - 2033

 • Høy ramme: Tiltak for å forsterke bo- og arbeidsmarkedet mellom Trondheim og Steinkjer. Skredsikring flere steder i Trøndelag. Utbedring av strekninger på E6 i Trøndelag og Nordland. Mindre utbedringer på E14.

 

Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland


2022 - 2027

 • Lav ramme: E6 Megården-Mørsvikbotn. E10 Nappstraumen - Å sikres mot skred.  Det blir utbedring av flere strekninger på E6, E10 og rv. 94. Utbedring av sikt- og sideterreng på flere strekninger.

 

 • Høy ramme: Ytterligere utbedringer på E6 og E10 for å få bedre oppetid og forutsigbarhet. Ytterligere tiltak på E6 og rv. 94.

2028 - 2033

 • Høy ramme: Utbedring av deler av E6, E8 og E45. Utbedringer mellom E6 mellom Alta og Lakselv.