– Det er trygt å ferdes på norske bruer. Den omfattende inspeksjonsvirksomheten gir trygghet for at vi har god og detaljert kunnskap om tilstanden på bruene, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Ingen nye skader

Bordal påpeker at det i den omfattende etterregistreringen er det ikke registrert alvorlige skader eller kritiske situasjoner som ikke var kjent fra tidligere.

– Vi har 36 bruer står nå registrert med størst skadegrad. 223 bruer står med anmerkning om skader som kan gå utover trafikksikkerheten. Vi har også innført begrensninger og restriksjoner for å trygge disse bruene. 

Tidligere har Vegtilsynet påpekt mangler i Vegvesenets rutiner for inspeksjon og for registering i Brutus.

Over 18 000 i år

Statens vegvesen har planlagt at det skal gjennomføres 18 567 bruinspeksjoner i 2018-sesongen, som er i tråd med Vegvesenets egne retningslinjer og krav. I tillegg planlegges mye vedlikehold på bruene.

– Ikke alle planlagte inspeksjoner i 2017 ble gjennomført. Planen for inspeksjonene i 2018 vil lukke dette gapet, sier Bordal.

Godt verktøy

Direktør Jane Bordal understreker at databasen er et arbeidsverktøy hvor innholdet er dynamisk og stadig endres. Det er vanlig at datainnlegging skjer i etterkant av inspeksjonssesongen, som omfatter vår, sommer og høst.

Brutus er et godt verktøy for å inspektørene som skal følge utviklingen på den enkelte bru over år. Ved å karakterisere skadene etter alvorlighet og konsekvenser av skadene, samt å registrere ulike tiltak, er det også et hjelpemiddel for å prioritere oppgavene videre.

 

Fakta:

  • 19 760 trafikerte bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er registrert i Brutus. 
  • Herav 17 454 vegbruer, gang- og sykkelvegbruer og ferjekaier
  • Av disse er ca. 9 540 korte konstruksjoner < 10 meter.
  • 861 av bruene er > 100 meter
  • 22 bruer er > 1 000 meter