Dermed er så godt som alle bruene blitt inspisert i henhold til regelverket. Alle bruene er nå registrert i Statens vegvesen sitt egenutviklede bruforvaltningssystem kalt Brutus.

Økt bru-fokus

– Vi arbeider nå med omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser av inspeksjonsintervall for å fokusere mer på bruene med skader. Dette betyr samtidig å effektivisere det omfattende arbeidet med inspeksjoner, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Bakteppet for Vegvesenets økte fokus på bruforvaltning er to rapporter fra Vegtilsynet som dokumenterte at etaten ikke fulgte eget regelverk knyttet til inspeksjoner. 

Vegvesenets egen omfattende gjennomgang av etatens bruforvaltning endte opp med 19 regionale og sentrale tiltak. 

– Vi er godt i gang med gjennomføringen, forsikrer Bordal.

Det er også gjort et krafttak i år for å rydde opp i mangelfulle data i bruregisteret.

– Det er et viktig arbeid. Feil i datagrunnlaget får følgekonsekvenser for bruken av disse. Flere nye grep for brudokumentasjon er også på plass.  Vi har klassifisert over 16 000 bruer på riks- og fylkesvegnettet. Det gjenstår 666 på fylkesveiene, et arbeid som er prioritert fremover.

Bruk av ny teknologi

Det arbeides også med framtidens bruinspeksjoner, blant annet med bruk av ny teknologi.

– Her ligger det mange muligheter framover. Bildegjenkjenninger av skader vil kunne revolusjonere inspeksjonene. Effekten av økt bruk av droner skal også undersøkes. Bruk av BIM vil gi nye muligheter. Digitale tvillinger vil muliggjøre kontinuerlig behandling av måledata, sier Jane Bordal i Statens vegvesen.

 

Region

HI 2018

EI 2018

Sum HI og EI

Øst

1 182

1 957

3 139

Sør

1 346

2 690

4 036

Vest

1 373

3 550

4 923

Midt

787

1 380

2 167

Nord

680

2 089

2 769

SUM

5 368

11 666

17 034

HI er hovedinspeksjoner
EI er enkeltinspeksjoner