Revisjonen av håndbok V712 Konsekvensanalyser startet i 2013. Den reviderte utgaven er et resultat av bidrag fra mange fagmiljøer i Statens vegvesen og fra eksterne konsulenter. Det er en relativt begrenset revisjon som blant annet inneholder oppdatering som er knyttet til endringer i lover og forskrifter og nye veiledere som har kommet. Risiko- og sårbarhetsanalyser er innlemmet i håndboka, og kapittelet om samfunnsmessige virkninger er blitt omarbeidet siden den forrige versjonen.

Analyse av løsninger og vegtraseer

Metodikken i håndboka om konsekvensanalyser blir brukt til analyser av traseer og løsninger, både i kommuneplaner, reguleringsplaner og konseptvalgutredninger. Håndboka er tilpasset bruken til Statens vegvesen , men den brukes også av mange andre av aktører.

Fram mot 2017 vil Vegvesenet jobbe videre med revisjonsarbeid. Den utgaven som er planlagt ferdig i 2017 vil inneholde flere større endringer.

Last ned håndbok V712 Konsekvensanalyser