- Det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

 

Inforgrafikken viser i tall Vegvesenets anbefalinger for riksvegnettet frem mot 2050.Inforgrafikken viser i tall Vegvesenets anbefalinger for riksvegnettet frem mot 2050.

Forventet økning i trafikken

Mandag formiddag la Statns vegvesen frem riksvegutredningen. Den omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksvegnettet med et tidsperspektiv fram til 2050. Rapporten handler om hvordan vegnettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken.

Hovedbudskapet fra Statens vegvesen er at Norge bør bygge ut og ruste opp riksvegnettet over hele landet til å holde en god standard. Investeringskostnadene er beregnet til 1000 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2050.

Investeringer vil gi store gevinster

Investeringene i vegnettet vil gi betydelig gevinster for trafikantene. Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett som holder god standard. De foreslåtte vegutbyggingene reduserer reisetidene med totalt 17 timer på riksvegrutene. Besparelsene i reisetid er størst der en bru eller tunnel erstatter en ferjebindelse.

Slik bør det se ut i 2050

I 2018 vil det være 1090 kilometer møtefri veg i Norge. Slik ser Vegvesenet for seg at landets riksvegnett bør se ut i 2050:

  • 1 990 km firefelts veg.
  • 1 440 km er to- og trefelts veg
  • 4 250 kilometer er tilrettelagt for gående og syklende. I dag er dette 2150 kilometer.
  • 550 kilometer er kollektivfelt/sambruksfelt. I dag er det 90 kilometer med kollektivfelt langs riksvegene
  • Alle holdeplasser og knutepunkter er universelt utformet

Ønsket ifølge Vegvesenets rapport er at alle holdeplasser og knutepunkt innen 2050 er universelt utformet. Bildet viser en holdeplass for Bybanen i BergenØnsket ifølge Vegvesenets rapport er at alle holdeplasser og knutepunkt innen 2050 er universelt utformet. Bildet viser en holdeplass for Bybanen i Bergen der ledelinjer viser vei til inngangsdøren.

 

  • Vedlikeholdsetterslepet er fjernet
  • Hele riksvegnettet har gul midtlinje
  • Skredutsatte strekninger med høy og middels risiko er sikret

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes' presentasjon av rapporten og pressmelding finner du vedlagt denne artikkelen. Hele rapporten fra Statens vegvesen, samt de andre transportetatenes rapporter, finner du på Nasjonal Transportplans hjemmeside.

 

En av Vegvesenets anbefalinger er at Norge bør ha nærmere 2000 kilometer med firefelts veg i 2050. Dette bildet er fra E6 mellom Dal og Minnesund i Akershus.En av Vegvesenets anbefalinger er at Norge bør ha nærmere 2000 kilometer med firefelts veg i 2050. Dette bildet er fra E6 mellom Dal og Minnesund i Akershus.