Hovedmålet er å beholde nordgående bru slik at det kan settes trafikk på den.

Stabilisering av grunnen

Det betyr at den skadde brua som er i sørgående løp av E18, må tas ned på en kontrollert måte slik at nordgående bru ikke blir skadet. For å få til dette må grunnen ved bruene først stabiliseres. Dette foregår ved kalk- og sementstabilisering og drenering.

Kontrollert sprengning

Det første som skjer er at området blir avsperret med gjerder som er vanlig på anleggsområder. Det betyr at området er avsperret for publikum. Deretter må det lages en anleggsveg fra vest gjennom raset. Når disse tingene er på plass kan rivningsarbeidene starte. Planen er i løpet av neste uke å foreta en kontrollert sprengning av deler av brua.

Vanskelig å anslå tid

Arbeidene med Skjeggestadbruene er vanskelige og tidkrevende. Arbeidene er også krevende med tanke på mannskapenes sikkerhet. Det er derfor vanskelig å anslå hvor lang tid dette vil ta.

Trafikkavvikling

Det opprettes egen prosjektorganisasjon for det videre arbeidet med Skjeggestad bru med Arvid Veseth som prosjektleder. Når det gjelder trafikkavviklingen på omkjøringsvegene håndteres dette av Vegavdeling Vestfold som har et tett samarbeid med Politiet.

Holmestrand-tunnelen

I løpet av denne uken skal det også nærmere vurderes om eventuell bruk av Holmestrand-tunnelen som en del av omkjøringsvegen. Det er Vestfold fylkeskommune som er vegeier, og en eventuell bruk av tunnelen må avklares.

Den skadde delen av Skjeggestad bru (t.v.) må rives, mens målet er å beholde og få satt trafikk på nordgående bru (t.h.).Den skadde delen av Skjeggestad bru (t.v.) må rives, mens målet er å beholde og få satt trafikk på nordgående bru (t.h.).

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Ingunn Foss – 95 72 91 47

Kommunikasjonsrådgiver Jorun Sætre – 95 02 08 09