– Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn Laksforsmo – som er direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

– Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valg prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter. Fordelingen av oppgaver speiler vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

Til hele landet

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Det blir 100 millioner til mer asfalt på vegene og 500 millioner til andre vedlikeholds- og trafikksikkerhetstiltak. I dette ligger:

  • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
  • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
  • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler

Slik er Vegvesenets geografiske fordeling:

 ØstSørVestMidtNord
Tildeling (mill.kr.)1877813073132

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode. 

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Laksforsmo.

Vegvesenet er klare med flere prosjekter og tiltak. 

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen. 

Se vedlegget for å se hvor korona-millionene brukes