Bevilgningene til Nye Veier AS sine prosjekter er i tillegg 31 milliarder kroner pluss inntekter fra bompenger i perioden. 

Vegvesenets handlingsprogram er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan (NTP). NTP gjelder for 12 år, mens handlingsprogrammet har et perspektiv på 6 år.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert vegnett, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Investeringene i vegnettet vil gi resultater for trafikksikkerheten, fremholder vegdirektøren. I 2023 skal ha vi ha 25 færre drepte og hardt skadde som en følge av innsatsen. Kampanjer, kontroller og sikrere kjøretøy vil bidra til trekke tallene ytterligere nedover.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres 

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder kroner. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet. 

Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent. Fornying av riksvegtunneler tar en stor del av midlene. Av vedlikeholdsmidler går om lag 11,8 milliarder til tunneler og om lag 1,9 milliarder kroner til vegfundament, vegdekke, drenering, bruer, ferjekaier, vegutstyr og miljøtiltak. 

Klimaendringene øker behovet for fornying av drenering, grøfter, kummer og rør. Styrket drift, vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslep, er en sentral del av klimatilpasningsarbeidet.

Storsatsning i byene

Statens vegvesens handlingsprogram viser regjeringens store satsing på 28 milliarder kroner til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene og få flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Intelligent transport

Den teknologiske utviklingen går fort, og intelligente transportsystemer åpner for nye muligheter for at biler «snakker sammen» og mottar informasjon om vegforhold. De store mengdene trafikkdata Vegvesenet samlet inn kan utnyttes til et mer intelligent transportsystem.

Vegvesenet skal iverksette piloter som skal teste hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet. Som myndighet for veg og trafikk skal vi arbeide med lovverk, data, personvern og standardisering, påpeker vegdirektøren.

Nøkkeltall

  • Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
  • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr. for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr. i bompenger i perioden.
  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • 23,3 mrd. kr. skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr. til fornying.

Fakta

Investeringsaktiviteten vil i handlingsprogramperioden gi:

  • 105 km ny firefelts veg.
  • 440 km ny veg åpner for trafikk.
  • 280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket.
  • 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

Vegvesenets store prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr.

Fylke

 

Rv 110 Ørebekk - Simo

Østfold

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum

Buskerud/Oppland

E18 Bommestad - Sky

Vestfold

E18 Varoddbrua

Vest-Agder

E39 Eiganestunnelen

Rogaland

Rv 23 Dagslett - Linnes

Buskerud

Rv 282 Holmenbrua

Buskerud

E39 Svegatjørn - Rådal

Hordaland

E39 Bjørset - Skei

Sogn og Fjordane

E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra

Møre og Romsdal

E39 Lønset – Hjelset

Møre og Romsdal

E134 Damåsen - Saggrenda

Buskerud

E134 Gvammen - Århus

Telemark

Rv 13 Ryfast

Rogaland

Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand

Telemark

E16 Sandvika - Wøyen

Akershus

E16 Bjørum - Skaret

Akershus og Buskerud

E16 Bagn - Bjørgo

Oppland

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Trøndelag

E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen

Trøndelag

Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger

Trøndelag

Rv 4 Roa - Gran grense, inkl Jaren – Amundrud - Lygnebakken

Oppland

E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt

Møre og Romsdal

E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo - Brattåsen - Lien

Nordland

E6 Helgeland nord

Nordland

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset

Nordland

E6 Hålogalandsbrua

Nordland

E6 Sørkjosfjellet

Troms

E6 Kvænangsfjellet

Troms

E6 Tana bru

Finnmark

Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS)

Hedmark

Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS)

Hordland

Vegvesenets store prosjekter i perioden

E18 Retvet – Vinterbro

 

Akershus

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2

 

Akershus og Buskerud

E18 Lysaker - Strand – Ramstadsletta

 

Akershus

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

Vest-Agder

E39 Ålgård – Hove

Rogaland

E39 Smiene - Harestad

Rogaland

E39 Rogfast

Rogaland

 

E39 Myrmel - Lunde

Sogn og Fjordane

E134 Røldal - Seljestad

Hordaland

 

E16 Skaret – Hønefoss

Buskerud

 

E16 Stanghelle - Arna

Hordaland

 

E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa - Otta

Oppland

E136 Flatmark – Monge – Marstein

Møre og Romsdal

E136 Breivika – Lerstad

Møre og Romsdal

E6 Megården – Mørsvikbotn

Nordland

E8 Sørbotn – Laukslett

Troms

Handlingsprogrammet i et nøtteskall: