Samferdselsdepartementet ber om at Statens vegvesen fastsetter reviderte retningslinjer for automatisk trafikkontroll (ATK) og automatisk strekningsmåling av fart (SATK). Videre gir departementet etaten myndighet til å fatte beslutninger om iverksetting av SATK etter faglige vurderinger. Begge deler skal skje i samråd med politiet. 

Beslutningen omfatter også strekninger der Statens vegvesen allerede har sendt søknad om bruk av SATK, herunder riksveg 3 Kvikneskogen og E39 Bømlafjordtunnelen.

– Vi arbeider med å få satt SATK i drift på de to strekningene. Vi vil også lage rutiner for hvordan grunnlaget for å vurdere nye ATK- og SATK-tiltak skal utarbeides, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Halverer antall drepte

Direktør Per Morten Lund er fornøyd med avklaringen fra Samferdselsdepartementet.

– Vi vet at streknings-ATK har god effekt der vi har utfordringer med høy fart, og at det er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, sier Lund.

En evaluering gjennomført av Transportøkonomisk institutt for Statens vegvesen i 2014, viste at antall drepte og hardt skadde ble halvert på strekninger der det var innført SATK.

Ber om særlige informasjonstiltak

Samferdselsdepartementet ber Vegvesenet om å vurdere særlige informasjonstiltak på strekninger med SATK for å øke trafikantenes forståelse og etterlevelse av fartsgrensen på strekningene.

Departementet viser til fartsvisningstavler, skilt med påminnelse om gjeldende fartsgrense og pågående måling som aktuelle tiltak.

Slik virker strekningsmåling av fart