De tre forsøksstrekningene for streknings-ATK ligger på E18 i Bamble i Telemark, på E6 på Dovreskogen øverst i Gudbrandsdalen og rv. 3 like før Alvdal i Østerdalen.

Fartsreduksjoner gir bedre trafikksikkerhet
Undersøkelsen viser at streknings-ATK gir forventet fartsreduksjon og dermed også ønsket trafikksikkerhetseffekt.

– Fartsreduksjonen varierer mellom 2,7 km/t i Bamble, 8,8 km/t på Dovreskogen og 10,2 km/t ved Alvdal. Effekten varierer klart med hvor høy farten var før forsøkene startet, det vil si at effekten er størst der fartsnivået var høyt og behovet for tiltak var størst i utgangspunktet, sier sjefingeniør Arild Ragnøy.

– Forsøksstrekningene har vært i drift i for kort tid til å kunne vurdere den direkte effekten med hensyn på personskadeulykker, forklarer Ragnøy. – Det er imidlertid meget god dokumentasjon på sammenhengen mellom fart, ulykker og skadegrad. Dersom farten reduseres vil dette normalt gi en tilsvarende ulykkesreduksjon, uttaler Arild Ragnøy.

Gjennomsnittsmåling tre ganger mer effektivt
Resultatene av de fartsmålingene som er gjennomført i før- og etter målinger fra rv. 3 ved Alvdal viser at streknings-ATK har større effekt enn tradisjonelle fotobokser. Fartsreduksjonen på 9,2 % eller 8,3 km/t medfører en forventet reduksjon av antall drepte på 35,3 %, hardt skadde med 25,2 % og lett skadde med 13,5 %. Ulykkestallet forventes å bli redusert med 23,0 %.

– Sammenliknet med konvensjonell punkt-ATK bestående av to påfølgende fotobokser med ca 10 km avstand, viser beregninger at streknings-ATK er betydelig mer effektivt med opp mot tre ganger større fartsreduksjon, sier Ragnøy.

Med bakgrunn i de positive resultatene vil Statens vegvesen forslå for Samferdselsdepartementet at antall strekninger med streknings-ATK kan økes i samarbeid med politiet. Rapporten blir oversendt til departementet i dag.

Kontaktpersoner:
Sjefingeniør Arild Ragnøy, tlf 22073361
Avdelingsdirektør Guro Ranes, tlf 91859219