For å innhente vedlikeholdsetterslep brukes om lag 11,8 mrd. til tunneler og om lag 1,9 mrd. kroner til vegfundament, vegdekke, drenering, bruer, ferjekaier, vegutstyr og miljøtiltak.

– Fornying i tunnelene gjør at vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert i årene framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 mrd. kr. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet. Halve behovet er knyttet til tunnelene. På enkelte andre deler av vegnettet vil vedlikeholdsetterslepet øke.

Det er behov for omfattende vedlikehold og fornying av bruer og ferjekaier for å opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet. Veger som er eldre enn 20–30 år er bygget etter enklere krav. Mer tungtrafikk og oppheving av aksellastrestriksjoner bidrar til nedbryting av bæreevnen og dermed kortere levetid på vegdekket.

Fakta:

  • I Nasjonal transportplan 2018–2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • Vedlikehold er per definisjon å opprettholde den fysiske infrastrukturen, det være seg asfaltdekket, fundament, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, kulverter og andre tekniske anlegg som f.eks. rensebasseng, stikkrenner, drenssystemer og støttemurer.
  • 23,3 mrd. kr skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018–2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr til fornying.