Konsekvensene av skredet ved Skjeggestad bru ble svært store for verdier og fremkommelighet. En undersøkelsesgruppe, ledet av NVE, ser nå nærmere på den tekniske årsaken til at kvikkleireskredet kunne oppstå. Rapport ventes innen begynnelsen av mai.

- Viktig at slikt ikke skjer igjen

NVE leder arbeidsgruppen som har som mål å avklare årsaker til skredhendelsen og hvordan slike hendelser kan forebygges.

- Vi er glad for at undersøkelsesgruppen er etablert for å finne den tekniske årsaken til skredet ved Skjeggestad bru. Henvendelsen er alvorlig og det er viktig at slike ting ikke skjer igjen. Både gruppens mandat og sammensetning gir et klart signal om at her vil alle relevante forhold bli grundig vurdert, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Kartlegger forhold i området

Statens vegvesen vil delta med en fagperson som kan bidra med grunnlagsdata og informasjon for å belyse saken. I gruppen deltar også representanter fra Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Gruppen vil kartlegge grunn – og terrengforholdene i området, se på sannsynlig bruddmekanisme, og vurdere forhold som kan ha vært utløsende for skredet.

Gruppen skal ikke evaluere forhold knyttet til regelverket, men kan peke på forhold som bør utredes videre.