– Halvparten av syklistene mente de hadde vikeplikt. Flertallet av vegvesenansatte mente bilfører hadde vikeplikt for syklisten. Trafikkreglene sier det motsatte av det flertallet i undersøkelsen mente, forteller Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen. Analyser av sykkelulykker viser at mange skjer i kryss mellom gang/sykkelveg og sideveg eller avkjørsel.

Trafikkreglene

I trafikkreglene § 7-4 står det at “Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen”. Syklister på gang/sykkelveg har altså vikeplikt for biler på vegen.

– Svarene fra undersøkelsen varierer veldig. De fleste (65 prosent) mener bilister på sideveg har vikeplikt for kryssende syklister på gang/sykkelveg, sier Midtgaard. – At oppfatningene er så delte om hvem som har vikeplikt, tyder på at reglene er kompliserte eller ulogiske. Det fører også til at skilting og utforming av kryss ikke underbygger vikepliktsreglene og dermed skaper enda mer forvirring hos trafikantene, sier hun.

Kjøre på “sin rett”

Usikkerhet om hvem som har vikeplikt trenger imidlertid ikke å være farlig. Det kan føre til økt aktsomhet og nedbremsing når man nærmer seg et kryss. Det som derimot er farlig er hvis begge trafikantene tror at den andre har vikeplikt og kjører på sin “rett”.

– Hovedargumentet mot å gi bilister vikeplikt for syklister på gang/sykkelveg, har vært at det kan redusere syklistenes aktsomhet i kryss og dermed føre til flere ulykker. Det er særlig bilister som skal svinge av fra hovedvegen og krysse gang/sykkelvegen som vil ha problemer med å se syklister i samme kjøreretning som seg selv, sier Midtgaard.

Oppfattes ulikt

Spørreundersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner: 

  • Vikeplikten oppfattes ikke likt
  • Vikepliktsreglene er ikke enkle og entydige
  • Skilting og utforming av kryss og avkjørsler underbygger ikke alltid regelverket

– Kanskje vikepliktsreglene bør endres slik at bilfører får vikeplikt for gang/sykkel-veger. Det vil gi syklister økt prioritet i forhold til bilene i tråd med nasjonale mål om økt sykling. Men kanskje det samtidig vil føre til høyere ulykkesrisiko for syklister, sier Midtgaard.

Dagens uklarhet om vikepliktsreglene tilsier at det må gjøres et valg: Enten endre dagens praksis med skilting og annen markering slik at den konsekvent underbygger eksisterende regelverk. Eller endre dagens regelverk for å tilpasses eksisterende skilting og forståelsen det virker som om de fleste har av vikeplikten. I forslaget til NTP 2014-2023 skal vikepliktsreglene for syklister gjennomgås på nytt.

Se også artikkel i Vegen og vi, nr. 3 2012