Til vegformål, inkludert porteføljen til Nye Veier AS, er det foreslått 35,9 milliarder i 2018. Dette gir en samlet økning på 2,6 milliarder, eller nesten åtte prosent. I tillegg kommer bompenger på 7,7 milliarder.

– Dette er et solid riksvegbudsjett. Vi holder trykket på pågående veganlegg og arbeidet med å sikre tunnelene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet skal også forsterke arbeide med å kontrollere tungbiltrafikken, legger han til.

Budsjettet legger opp til riksveginvesteringer på drøye 14 milliarder, mens driften og vedlikehold av riksvegene skal koste om lag 7 milliarder.

Store prosjekter

Budsjettrammen gir anleggsstart på E6 Kapskarmo – Brattåsen – Lien i Nordland.

Under forutsetning om tilslutning til delvis bompengefinansiering blir det også oppstart på forberedende arbeider og mulig anleggsstart på E16 Eggemoen – Olum i Oppland/Buskerud i 2018.

Budsjettet har midler til prosjektering og grunnerverv for E18 Lysaker – Strand – Ramstadsletta i Akershus, samt forberedende arbeider på OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland. Planleggingen og forberedelser for OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten – Elverum i Hedmark fortsetter.

Mye tunnelvedlikehold

Budsjettforslaget gir 3 milliarder kr. til vedlikehold av riksvegene, som er en reduksjon på om lag 50 millioner fra 2017. I tillegg blir det anleggsstart på skredsikringsprosjektene rv. 13 Vik - Vangsnes i Sogn og Fjordane og E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Samlet sett vil etterslep i vedlikehold på riksvegnettet bli redusert. Forfall i tunneler stanses, mens andelen riksveg med tilfredsstillende vegdekke forventes å ligge på om lag samme nivå som i 2017.

– En så stor prioritering av tunnelene vil dessverre bety at forfallet vil øke noe på bruer, kaier, drenering og vegutstyr, sier vegdirektøren.

Det skal brukes 2,3 milliarder til fornyingstiltak som i hovedsak går til arbeider med å sørge for at tunnelene oppfyller kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriften.

Budsjettet legger opp til å bruke 638 millioner til skredsikring på riksveger, mens 759 millioner skal gis som tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet.

Trafikksikkerhet

Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,4 milliarder. Vegvesenets omfattende kontrollinnsats ute på vegene videreføres. I tillegg blir etatens tilsynsområde utvidet, og arbeidet mot kriminalitet på vegområdet fortsetter.

Det er foreslått 505 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Fortsatt bygges midtrekkverk for å hindre møteulykker, utforkjøringer og påkjørsel av gående og syklende.

I front

Vegvesenet skal arbeide videre med rammevilkårene for intelligente transportsystemer. Det skal legges til rette for at Norge skal ligge i front i bruk av intelligente transportsystemer, der vegteknologi og selvkjørende kjøretøyer inngår.

Statens vegvesen skal være pådriver for bymiljø- og byvekstavtaler, der det stilles 780 millioner til rådighet. Dette brukes til kollektivfelt, holdeplasser og gang- og sykkelveger.

Post 1320 
Post Forslag 2018*Endring i %
23Drift/vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn11 982,84,4
29Vederlag til OPS-prosjekter989,390,6
30Riksveginvesteringer14 173,0-1,0
31Skredsikring638,24,8
34Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift272,5-1,9
36E16 over Filefjell119,1-75,1
37E6 Alta vest135,0-58,9
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene181,76,4
62Skredsikring fylkesveger758,72,0
63Tilskudd til gang- og sykkelveger76,4-37,6
72Kjøp av riksvegferjetjenester1 234,87,9
 Sum statlige midler30 561,51,2

* Oppgitt i millioner kroner

Du finner mer om Regjeringens budsjettforslag her

Du finner pressestoff og annet fra Samferdselsdepartementet her