Statens vegvesen sendte 11. mars 2020 på høring forslag om endring i regelverket slik at modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog kan kjøre på veger som er tillatt for 24 meters tømmervogntog. Dette vil kreve at forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 endres.

Endring av krav til sporing

Høringen er en oppfølging av oppdrag fra Samferdselsdepartementet. .

Forskriftsendringen består i hovedsak i at sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 endres til det samme som kreves for tømmervogntog. Modulvogntog type 3 og type 1 og 2 som ikke oppfyller det nye sporingskravet vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntogvegnett.

Endringen innebærer også at strekningene som i dag tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 meter vil tillates for modulvogntog uten å bli vurdert i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog. Parallelt med høringen vil Statens vegvesen vurdere om skjerping av sporingskravet ivaretar alle hensynene i rundskrivet. Konkret vil det dreie seg om strekninger som i dag er tillatt for 24 meters tømmervogntog, fortsatt bør vurderes i henhold til kriteriene knyttet til gående og syklende før de kan tillates for modulvogntog.

Høringens dokumenter er tilgjengelig på denne siden. Frist for høringsinnspill er satt til 15. mai 2020.

Kontaktperson: Ingrid Heggebø Lunæs, telefon 951 32 255.