Det er et betydelig omfang av kriminell aktivitet knyttet til kjøretøy og transport. Vegvesenets krimenhet forsterker arbeidet mot transportkriminalitet og arbeidslivskriminalitet i hele vegsektoren. 

Tilsyn med verksteder og trafikkskoler får økt oppmerksomhet i årene som kommer. 

Vegvesenet vil styrke trafikksikkerheten ved hyppigere kontroller ute på vegene for å kontrollere bruk av bilbelter og sjekke den tekniske tilstanden på tungbilene.

– Det er en viktig del av trafikksikkerheten at vi kontrollerer bremser, vinterutrustning og kjøre- og hviletid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Etterutdanning for trafikklærere

Ny plan for føreropplæring ble iverksatt fra 2017. Statens vegvesen jobber med å innføre nye krav til etterutdanning og å innføre en re-godkjenning for trafikklærere.

Riktig kompetanse hos trafikklærerne er viktig for å få opplæring etter planen, og god trafikkopplæring er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet.

Oppfriskningskurs = lavere risiko

Eldre som tar oppfriskningskurs har lavere risiko i trafikken, og Vegvesenet vil fortsatt prioritere kurs for eldre trafikanter.

Vegvesenet har bred erfaring med å gjennomføre offentlige prøver, og trafikkstasjonene skal utnytte kompetanse og lokaler til å holde prøver for andre etater og fagområder. Eksempler er løyve for person- eller godstrafikk, prøver om arbeidsvarsling, prøver om transport av farlig gods for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt prøver for droner og småfly for Luftfartstilsynet.

Digitale løsninger

Statens vegvesen skal utføre sitt oppdrag med effektiv ressursbruk. Alle oppgaver som ikke krever personlig frammøte på en trafikkstasjon, skal digitaliseres. Det utvikles derfor stadig flere digitale løsninger som gjør det enklere for trafikantene. Vi skal melde tap av førerkort, levere salgsmelding og betale omregistreringsavgiften på nett.