Det sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som leder prosjektet i Statens vegvesen som jobber med reformen.

Vegvesenet utreder overføring av fylkesvegoppgaver

– Det er en kompleks oppgave å overføre vegadministrasjon fra Vegvesenet til fylkene. Vi utreder nå mulige løsninger og konsekvenser. Endringen medfører noen utfordringer som må løses, men det er klart at den nye ordningen også kan gi nye muligheter som kan komme trafikantene og samfunnet for øvrig til gode, sier Naimak videre.

Her kan du lese mer om den felles vegadminstrasjonen, sams vegadministrasjon.

Overføring av fylkesvegoppgaver

Nettopp viktigheten av å se på mulighetene var en av de klare tilbakemeldingene fylkeskommunene ga Statens vegvesen da de nylig kom sammen i en felles workshop. Tema for samlingen var regionreformen og overføring av fylkesvegoppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunene.

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

– Vi fikk synliggjort at det har vært noen forskjellige meninger om hvordan vi bør løse oppdraget Vegdirektoratet har fått fra Samferdselsdepartementet. Jeg oppfatter at vi fikk klargjort innholdet i oppdragets mandat og legger til grunn at vi er enige om at det er dette som er styrende for arbeidet vårt, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Oppdraget oppsummert

Vegdirektoratet fikk før jul i fjor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede spørsmål knyttet til å overføre til fylkeskommunene den delen av den felles vegadministrasjonen, sams vegadministrasjon, i Vegvesenet som utfører oppgaver for fylkeskommunene etter veglova. Oppdraget kan oppsummeres slik:

  • Kartlegging av de oppgavene som ligger til sams vegadministrasjon i dag.
  • Vurdere kostnader og konsekvenser av en overføring for Statens vegvesen og fylkeskommunene.

Videre skriver departementet at det er det ønskelig med skisse(r) til modell(er) og forslag til hvordan en overføring av den delen av sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvegene kan gjennomføres.

Overføringen skal skje samtidig som resten av regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.

Beregning av årsverk

Statens vegvesen har gjort en foreløpig beregning av etatens ressursbruk knyttet til fylkesveioppgaver. Den viser at Vegvesenet i perioden mellom 2014 og 2017 brukte mellom 1360 og 1720 årsverk på denne typen oppgaver. Antall personer i Vegvesenet som, stort eller smått, årlig jobber med fylkesvgioppgaver er beregnet til å være mellom 4000 og 4500 personer.

– Tallene er foreløpige og vi må jobbe med kvalitetssikre dem ytterligere, forteller Naimak.

Vegvesenets beregning ble nylig presentert for fylkeskommunene, og i etterkant av møtet ble det arrangert en workshop for å diskutere blant annet mulige modeller for overføring av oppgavene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

Jobber videre med fylkeskommunene og KS

I workshopen ble det blant annet pekt på at transportsystemet er den viktigste enkeltfaktoren for regional utvikling og at den nye ordningen kan bidra til enda større utviklingskraft i regionene.

– Vi har fått opp en rekke innspill som vi skal ta med oss videre og som vi i nært samarbeid med fylkeskommunene og KS skal konkretisere, sier Torbjørn Naimak.

Vegdirektoratet skal levere sin rapport til Samferdselsdepartementet i midten av mai 2018.