Rv. 3, fv. 24, rv. 2, E16 til Kløfta, og E6 derfra til Oslo og videre mot Fredrikstad, er vegene som blir mest berørt. Et fåtall av transportene vil foregå på E18 fra Oslo til Brevik. Transportene vil foregå på både dag-, kveld - og nattestid, og utenom rushtid.

- Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, sier Therese Thowsen ved Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo.

Transportene blir gjennomført i perioden 25. september til 2. oktober, med hovedtyngde 26., 27. og 28. september. Det meste av materiellet vil denne gang skipes ut av Borg Havn/Fredrikstad, og noe vil skipes ut fra Brevik Terminal/Porsgrunn. Dette til forskjell fra inntransporten da det meste kom via Brevik.

Publikum vil merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransporter og kjøretøy i kolonner.

Konsentrert forflytning
Forflytningen blir også mer konsentrert i tid og rom enn da materiellet ankom i starten av september. Ved mottaket ble de militære kolonnene fordelt over ti dager. Nå vil all transportene bli gjennomført på nesten halve tiden. Dette vil resultere i et mye større fotavtrykk på vegnettet. Forsvaret håper på godt samarbeid med de øvrige trafikantene.

- Forsvaret og våre allierte forflyttet, uten negative hendelser eller ulykker, over 20.000 tonn materiell i starten av måneden, og vi er trygge på at retur av materiellet også går smertefritt. Det er viktig at medtrafikantene utviser hensyn, og vi håper på like mye tålmodighet i denne perioden som vi opplevde i starten av måneden, sier informasjonsmedarbeider Simen Rudi i Forsvaret.

Statens vegvesen samarbeider tett med både Forsvaret og Politiet i forbindelse med trafikkavviklingen.