En mulighetstudie om tunnelens tekniske stand og kostnadsoverslag for å istandsette tunnelen for trafikk ble fredag sendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet.

– Vi har foreløpig kommet til at kostnaden ved å sette i stand tunnelen for trafikk vil beløpe seg til i størrelsesorden 350 millioner kroner. Dette inkluderer merkostnader for Jernbaneverket.

– Arbeidet med å klargjøre tunnelen for trafikk vil ta minimum fem måneder, sier direktør Jane Bordal i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

En eventuell åpning vil forsinke Jernbaneverkets arbeider. Ferdigstillelsen av prosjektet vil bli utsatt fra høsten 2016 til våren 2017, ifølge Jernbaneverket.

Vegvesenet går derfor ikke inn for å sette i stand tunnelen for å åpne den for alminnelig trafikk.

En slik investering løser ikke trafikkutfordringen. Jernbaneverket vil fortsatt måtte disponere halve tunnelen for sin anleggsdrift, slik at trafikk bare kan gå i ett felt. I kortere perioder må tunnelen strenges som en følge av Jernbaneverkets arbeid.

– Vi vil derfor arbeide videre med andre alternativ for å avbøte virkningene av E18-bruddet, sier Bordal.

Den ødelagte Skjeggestadbrua (sørgående trafikk) blir etter planen sprengt ned i løpet av neste uke. Etter at brua er tatt ned vil Vegvesenet komme til for å undersøke tilstanden på østre bru (nordgående) med sikte på å gjenåpne den.

I denne sammenheng vurderer også Vegvesenet å bygge en midlertidig veg forbi bruene.

Dårlig teknisk stand

Vegtekniske installasjoner er demontert i store deler av tunnelen som en følge av sprengningsarbeid. Tunnelen har i anleggsperioden vært utsatt for rystelser.

Istandsetting av tunnelen for ordinær trafikk ville innebære at betonghvelvet tas ned og fjellet bak sikres. Det må etableres ny vann- og frostsikring og ny ventilasjon, lysarmatur og annet vegteknisk utstyr.

I pressemeldingsarkivet finner du pressefoto og vedlegg til mulighetstudien.