Tunnelstudiet er et tilbud til deg som jobber med et fagområde innen tunnel. Både planlegging, bygging, drift, vedlikehold og sikkerhet er viktige.

Tunnelstudiet egner seg for alle som jobber med tunnel, både i fagseksjoner og linjeledelse. Hvis du ønsker å øke din tunnelkompetanse og videreutvikle din kunnskap om samferdselstunneler, er dette studiet for deg. Deltakerne skal representere de ulike tunnelfagene innen planlegging, bygging, sikkerhet og drift/vedlikehold av infrastruktur og samferdselstunneler.

Studiet vektlegger helhetstenkning og tverrfaglig forståelse mellom de ulike tunnelfagene. Hensikten bak studiet er å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Studiet består av to emner. Deltakerne søker og blir tatt opp på begge emner samtidig. Det er ikke mulig å ta kun det ene emnet.

Emnekode Emne Studiepoeng
BA6072 Planlegging og bygging av samferdselstunneler (ntnu.no) 7,5
BA6073 Drift, vedlikehold og sikkerhet i samferdselstunneler (ntnu.no) 7,5

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert og består av fem samlinger på tre dager hver i fem ulike byer. Den første samlingen holdes normalt i Oslo-området, den siste i Trondheim med hjemmeeksamen kort tid etter at samlingen er ferdig.

De andre tre samlingene legges til steder hvor det kan være aktuelt med befaring på tunnelprosjekter. Samlingene er en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Samlinger og skriftlig oppgaver

Studiet har fem samlinger med følgende hovedtema

  • Samling 1: Introduksjon, forvaltning/fag, grunnleggende rammevilkår og roller
  • Samling 2: Drift og vedlikehold, eieransvar og påvirkningsmuligheter - hvordan kan drift og vedlikehold i større grad bli en aktiv premissgiver i plan- og byggefase for bedre å kunne ivareta det langsiktige eieransvaret.
  • Samling 3: Planlegging av tunnel som del av vei- og jernbanenettet, planprosesser fra tidligfase til konseptvalg og detaljplanlegging, verktøy og metoder i planlegging, forundersøkelser, casestudier.
  • Samling 4: Tunnelbygging og -rehabilitering, byggemetoder, SHA og ytre miljø, samhandling mellom entreprenør og byggherre, kontraktsformer og prosjektgjennomføring, teknisk utrustning, casestudier, erfaringsoverføring til/fra drift og vedlikehold, byggekostnader mot levetidskostnader.
  • Samling 5: Oppsummering; forvaltning, sikkerhet, helhetstenking, trafikksikkerhet, brann og ulykker, sikkerhetsstyring, sikkerhetsgodkjenning, casestudier.

I alle samlingene er en gjennomgang av gjeldende regelverk et viktig tema. Fagforståelse og ny kunnskap er viktig, men tunnelstudiet er ikke en ren faglig opplæring i full bredde. Erfaringsoverføring, samhandling, kommunikasjon og ledelse blir vektlagt. Deltakerne må være innstilt på intense kursdager med befaringer og aktivitet også utenfor normal arbeidstid.

Deltakerne må også gjennomføre fire skriftlige oppgaver utenom samlingene, samt sette av tid til forberedelse til samlingene. Denne delen av kurset vil kreve minst like mye tid som selve samlingene.

Kurset gir deltakerne stor mulighet til å etablere faglige nettverk. Samlingene vil bli lagt til steder hvor aktuelle fagutfordringer kan være gjenstand for befaring. Foreleserne på kurset vil bestå av fagpersoner fra NTNU og eksperter fra bransjen.

Eksamen

Gjennom studiet jobber deltakerne med en prosjektoppgave som de leverer i løpet av høsten. Prosjektoppgaven vurderes med bestått / ikke bestått. Hele studiet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen etter den femte samlingen. Bestått eksamen gir studiepoeng.

For å få gå opp til eksamen må du ha deltatt på samlingene og fått godkjent alle oppgaver.

Kostnader

Studiet består av to semester, og deltakeravgiften utgjør 25 250 kroner per semester. Du må også betale semesteravgift for semesteret du tar eksamen.

Dette dekker utgifter i forbindelse med undervisning på samlinger, eksamen og befaringer. I tillegg må du betale kostnader til reise og opphold på samlinger.

Søknadsfrist

Neste kull av Tunnelstudiet blir i 2023. Søknadsfristen er 31. oktober 2022. 

Slik søker du 

  • Ansatte i Statens vegvesen fyller ut søknadsskjemaet sammen med lederen sin og sender det til Reidun Svendsen.
  • Ansatte i Bane NOR og andre søkere i bransjen fyller ut søknadsskjemaet og sender det til Reidun Svendsen.

Når søknadene er prioritert, videresendes de til NTNU Videre for endelig opptak ved studiet.

Kontakt oss om tunnelstudiet

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Reidun Svendsen, prosjektleder
Telefon: 22 07 30 88 / 41 66 31 80
E-post:

Kontaktperson i NTNU Videre:

Professor Amund Bruland
Telefon: 97 09 32 53
E-post:

Kontaktperson i Bane NOR:

Odd-André Rustad
Mobil: 952 59 793
E-post: