Reisetider-publikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to definerte målepunkter. Reisetid for alle delstrekninger oppdateres hvert femte minutt.

Publikasjonen inneholder reisetider for hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim og i tillegg E18 fra Oslo til Aust-Agder, E6 fra Ås til Kolomoen og E8 fra Skibotn til finskegrensa.

Publikasjon

Reisetider-publikasjonen består av to publikasjoner, én for måleverdiene og én for den geografiske posisjoneringen. Merk at du må registrere deg for å ta lenkene i bruk.

Datapublikasjonen reisetider

Publikasjonen inneholder reisetider for hele landet. Eventuell filtrering på by/sted må mottaker gjøre. Publikasjonen oppdateres hvert femte minutt og inneholder målte reisetider i sekunder. Forsinkelse er beregnet ut fra manuelt bestemte normalreisetider for strekningene.

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/reisetid/2/GetTravelTimeData

Geografisk posisjonering

Inneholder strekningsgeometri, navn og identifikator for strekningene vi måler reisetid på. Publikasjonen oppdateres ved endringer på plassering av målestasjoner eller strekninger.

https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/reisetid/2/GetPredefinedTravelTimeLocations 

Har du tilbakemeldinger til tjenesten, kan du sende oss en e-post.

Beskrivelse av datasettet

Informasjonen som brukes for å generere reisetider, henter vi inn ved hjelp av antenner langs veien. Antennene registrerer passeringer av kjøretøy med AutoPASS-brikker.

Beregning av reisetider

Reisetider blir generert ved at målestasjoner registrerer et anonymt dataelement i AutoPASS-brikkene. Brikkedata for to påfølgende stasjoner settes så sammen til en enkeltreise. Reisetiden blir beregnet som et gjennomsnitt av reisetiden for kjøretøy som har kjørt en gitt strekning i hvert fem-minuttsintervall. Algoritmen som beregner reisetider, tar hensyn til flere faktorer. For eksempel vil svært korte og svært lange reisetider bli kastet. Forsinkelse beregnes mot en manuelt målt normalreisetid. Normalreisetiden er ofte basert på fartsgrensen, men kan variere fra denne etter lokal kunnskap.

Reisetid i kollektivfelter måles ikke. Det skilles heller ikke på reisetider for ulike typer kjøretøy som privatbiler og lastebiler.

Strekninger

Det er etablert målepunkter for reisetider i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I tillegg er det etablert målestasjoner langs E18 fra Oslo til Agder, langs E6 fra Ås til Kolomoen og på E8 fra Skibotn til finskegrensa.

Det er de største pendlerårene i og rundt byene som er mest utsatt for problemer med framkommelighet. Det er derfor disse som er dekket med registreringspunkter.

Forsinkelses-trend

I tillegg til reisetiden for en delstrekning følger det også med et flagg som viser forsinkelses-trend. Det vil si om det er økende, stabil eller avtagende forsinkelse på en strekning. Dette er til bruk for informasjonstavler eller kartvisning av køsituasjoner.

Publikasjoner