Det gjennomføres en rekke arbeider i Orkanger i sommer.

Løypstrengen undergang, som går under E39 i Orkanger, skal breddeutvides og få nytt rekkverk på sørsida. I tillegg fortsetter arbeidet med Bårdshaug bru og Hovsbakkan bru. Det blir oppstart for fjellsikring av E39 mellom Gjølmeslikrysset og Gjølme pukkverk.

Bilde av Løypestrengen undergang.
Løypestrengen undergang skal utbedres. Foto: Statens vegvesen

Arbeidene med Løypstrengen undergang starter i løpet av neste uke (uke 26). Det er mål om å ferdigstille utbedringene av Løypstrengen undergang innen uke 35 om alt går som planlagt. Vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru og E39 Hovsbakkan bru fortsetter gjennom hele sommeren. I tillegg starter arbeidene med fjellsikring av E39 mellom Gjølmeslikrysset og Gjølme pukkverk mandag 24. juni.

Samme kontrakt som E39 Bårdshaug bru 

Arbeidene for Løypstrengen undergang inngår i kontrakten for utbedringen av E39 Bårdshaug bru, som har pågått siden begynnelsen av november 2023, og er en planlagt og nødvendig utbedring. 

Det er BMO Entreprenør AS som skal utføre vedlikeholdsarbeidene for undergangen, parallelt med arbeidene på E39 Bårdshaug bru.

Les mer om prosjektet: 

Bedre trafikksikkerhet

Løypstrengen undergang ligger omtrent 400 meter øst for Bårdshaug bru, rett før rundkjøringen ved Shell Bårdshaug. Undergangen, som ble bygd i 2006, er en elementkulvert under E39.

– Arbeidene omfatter fjerning av eksisterende betongkant på sørsiden av kulverten, fjerning av rekkverk og kantdrager, øverste skift på tørrmur og fjerning av kulvertmur. Det vil bli gravd ut en byggegrop på omtrent 25 meter i vegen for nye rekkverksfundament med tilhørende kjøresterkt brurekkverk, sier byggeleder Jan Lunde i Statens vegvesen.  

Dette gjør at kulverten får et godkjent og tryggere rekkverk, og vil hindre biler i å havne utenfor kjørebanen ved en eventuell påkjørsel, noe som øker sikkerheten for både kjørende og gående.

Slik blir trafikkavviklingen

Fotgjengere og sykelister blir ledet gjennom undergangen i gangtunnel mens arbeidene pågår, og blir slik sett uberørt. 

Biltrafikken på E39 vil gå i ett felt i samme kjøreretning som trafikken har gått over Bårdshaug bru siden vedlikeholdsarbeidene av brua startet. Denne innsnevringen blir rett etter rundkjøringen hvor Uno-X Orkanger og Shell Bårdshaug ligger på hver side av E39. Det betyr at du i rundkjøringen må ta av til Mælaveien og kjøre videre forbi Rema 1000 om du skal videre til sentrum av Orkanger. Det gjøres også oppmerksom på at du i rundkjøringen fortsatt kan ta av til Tårnsvingen forbi Shell Bårdshaug, men du kan altså ikke kjøre videre mot E39 Bårdshaug bru etter rundkjøringen. Omkjøring blir skiltet.

Kart som illustrerer omkjøring knyttet til arbeidene med Løypestrengen undergang.
Kart som illustrerer omkjøring knyttet til arbeidene med Løypestrengen undergang. Foto: Statens vegvesen
Kart som viser kjøremønster rundkjøring knyttet til arbeidene med Løypestrengen undergang.
Kart som viser kjøremønster rundkjøring knyttet til arbeidene med Løypestrengen undergang. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vedlikeholdsarbeider for E39 Hovsbakkan bru

Stengingen av E39 for vedlikehold av E39 Hovsbakkan bru avsluttes i løpet av fredag, slik at brua kan gjenåpnes for trafikk:

– Det gjenstår arbeid under brua, slik at Nedre Hovsbakkan, den kommunale vegen som går under E39, fortsatt vil være stengt mellom krysset til Nerviksbakkan og krysset til Trondheimsveien. Nedre Hovsbakkan vil være stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklister, sier kontraktsansvarlig i OPS-seksjonen Mari Johanne Jøndal Steine i Statens vegvesen.

Hovsbakkan bru i Orkanger er en del av OPS-kontrakten E39 Klett-Bårdshaug, og det er Orkdalsvegen AS og deres entreprenør som skal utbedre brua på oppdrag fra Statens vegvesen. OPS er en forkortelse for offentlig privat samarbeid.

BMO Entreprenør utfører også arbeidene for Hovsbakkan bru. Målet er at arbeidene med brua skal være ferdig til skolestart.

Det vil også være noe asfalteringsarbeid, primært før fellesferien, på strekningen E39 Klett-Bårdshaug. Disse asfalteringarbeidene gjennomføres som nattarbeid (kl. 21:00-06:00).

Bilde av Hovsbakkan bru.
Det pågår nødvendig vedlikeholdsarbeid av E39 Hovsbakkan bru. Foto: Statens vegvesen.

Sikring av fjellskjæring

I løpet av mandag 24. juni starter arbeidene med sikring av fjellskjæringene mellom Gjølmeslikrysset og Gjølme pukkverk. Her skal det arbeides hver dag mellom klokka 07:00 og 19:30 fram til fredag 5. juli, med oppstart av nytt skift med samme arbeidsopplegg mandag 8. juli til fredag 19. juli. Målet er at arbeidene skal være ferdig da, men det avhenger av at alt går som planlagt og at det ikke dukker opp noe uforutsett. 

Arbeidene startet allerede ifjor med maskinrensk og fjerning av vegetasjon. Det som skal gjøres nå er manuell rensk, bolting og montering av sikringsnett på utsatte steder på strekningen. Arbeidene er planlagt gjennomført med lysregulering. Arbeidene utføres som del av driftskontrakten med Mesta.

– Denne strekningen har over lengre tid vært utsatt for nedfall av både stein og is. Det er gunstig å gjennomføre dette parallelt med arbeidene og trafikkomleggingen for vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru. Dette er et viktig tiltak for sikkerheten på strekningen, sier byggeleder Arnt Inge Ødegård i Statens vegvesen.

Bilde av en av fjellskjæringene som skal sikres.
Det skal gjennomføres fjellsikring på E39 for strekningen mellom Gjølmeslikrysset og Gjølme pukkverk. Foto: Statens vegvesen.

Status Bårdshaug bru

Kontraktsfristen for ferdigstilling av vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru er 1. oktober. Kontraktsarbeidene er i utgangspunktet i rute, men Jan Lunde understreker at de avsluttende operasjonene er væravhengig, noe som kan påvirke ferdigstilling.

– Både legging av membran og asfaltering er arbeidsoperasjoner som er sensitive for vær og temperatur, og høsten er ofte uforutsigbar.

Bilde av arbeidene på brua.
Arbeidene fortsetter på Bårdshaug bru. Foto: Statens vegvesen.

I tillegg til de planlagte arbeidene utredes det en løsning for å kompensere for setningene i akse 5 og 7 som gjorde at det ble en langvarig helstenging fra 26. januar til 21. mars i år. 
 
– Arbeidet som foregår nå er forskaling og støpning av ny kantdrager på nedstrøms side, og etterpå blir det samme jobb for oppstrøms side. Dette må gjøres før vi kan legge membran og asfalt til slutt, forteller Lunde. Det blir også montert nye fuger.  
 
Det blir for resterende arbeid bare korte helstengninger fortrinnsvis på natt, tilknyttet arbeidet med nye fuger.  

Det blir arbeidet på brua gjennom hele sommeren uten avbrudd.

Bilde av brua fra undersiden.
Det jobbes både på og under E39 Bårdshaug bru. Foto: Statens vegvesen.

Vis hensyn og vær oppmerksom 

Statens vegvesen oppfordrer til at trafikantene viser hensyn og følger skilting og anvisninger i anleggsområdene og på omkjøringsveiene. Det blir stor aktivitet i området gjennom hele sommeren.

Vær spesielt oppmerksom på de myke trafikantene. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider er det aller viktigste.

Det anbefales å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert informasjon om trafikkavviklingen for de ulike prosjektene: 


Jan Lunde er kontaktperson knyttet til status for E39 Bårdshaug bru og E39 Løypstrengen undergang. Arnt Inge Ødegård er kontaktperson knyttet til fjellsikringsarbeidene og Mari Johanne Jøndal Steine er kontaktperson knyttet til E39 Hovsbakkan bru.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag