Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forskerne har spurt syklister hva som skal til for at de skal sykle mer.

2 555 personer svarte på spørreundersøkelsen Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen. Målet var å få tilbakemelding på hvordan syklistene blir påvirket av føreforholdene og driftstiltakene langs deres sykkelruter.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange svarte på undersøkelsen. Det at vi nå har fått høre om utfordringene til så mange syklister, gir oss et godt grunnlag til vårt videre arbeid med å få flere til å gå og sykle, sier Liv Øvstedal i Transport og samfunn i Statens vegvesen.

Syklistene fra Trondheim, Tromsø og Bergen er minst fornøyde

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i ni større by- og tettstedsområder i Norge, og svarene reflekterer at det er store klimatiske forskjeller mellom områdene. Uavhengig av dette ser vi at det også er forskjeller når det gjelder hvor godt fornøyde syklistene er med drift og vedlikehold. Både når det gjelder sommer- og vinterdrift er syklistene fra Trondheim, Tromsø og Bergen minst fornøyd. Syklistene fra Kristiansand, Rogaland og Kongsberg er mest fornøyd.

Forskerne ønsket å nå en bredt sammensatt gruppe med syklister, både de som sykler lite og de som sykler mye – de som sykler som trening og de som sykler for transport. Blant de som svarte var det en liten overvekt menn. Utvalget består av en stor del ivrige syklister, blant annet er andelen vintersyklister svært høy; nesten halvparten sier at de ofte sykler om vinteren.

Delte meninger om bruken av salt på gang- og sykkelveger

Bedre drift og vedlikehold gir bedre forhold, og dette kan gi økt gang- og sykkeltrafikk. Hovedkonklusjonen er at for vintersyklistene er hyppig brøyting det viktigste tiltaket. Løs snø er det absolutt vanskeligste føret, mens blank is er det nest vanskeligste. Halvparten av vintersyklistene som svarte på undersøkelsen er positive til at salt brukes for å få GsA, altså snø- og isfri sykkelveg, mens den andre halvparten er imot at salt brukes for å oppnå den driftsstandarden. Flest menn var kritisk til bruken av salt i vinterdriften. Flere hadde ikke gjort seg opp en mening om de var for eller imot.

Se forklaring av vinterdriftsstandardene GsA og GsB på gang- og sykkelveger i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger s. 128 (PDF).

Dårlig drift og vedlikehold kan ha store konsekvenser for opplevelse, rutevalg og transportmiddelvalg. Det er en gjennomgående tendens at kvinner i større grad enn menn synes vanskelige føreforhold er problematiske og at de i større grad enn menn er misfornøyde med drift og vedlikehold, det gjelder særlig på vinterføre.

Flere sykler langs både kommunale, fylkeskommunale og riksveger på sine sykkelruter, og opplever store forskjeller i hvor godt brøyta sykkelvegene er ut ifra hvem som er vegeier.

Syklistene klager på høye fortauskanter

Sprekker i asfalten og løsgrus er en utfordring i sommerhalvåret. Under­søkelsen har bidratt til nye innsikter, for eksempel at høye fortauskanter oppleves som et like stort problem som hull og ujevnheter i asfalten, og at glasskår er et til dels stort problem for noen grupper, særlig for treningssyklister.

Det at vi nå har fått høre om utfordringene til så mange syklister, gir oss et godt grunnlag til vårt videre arbeid med å få flere til å gå og sykle.

Det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle er bedre sammenheng i sykkelinfrastrukturen, altså at vegeierne bygger gode sykkelveger der de mest brukte transportstrekningene for syklister er.

– Rapporten er en bit i et puslespill. Den henger sammen med en annen brukerundersøkelse med dybdeintervjuer av syklister, fotgjengere og funksjonshemmede. Vi gjør også en spørreundersøkelse blant fotgjengere, sier Øvstedal.

Gjør tiltak for å bedre driften underveis

Oppdraget er en del av FoU BEVEGELSE som handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk. Programmet skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører.

– Dette er et godt grunnlagsmateriale når vi nå ser på dagens krav til vinterdrift av gang- og sykkelveger. Det er viktig at vår vinterstandard har oppnåelige krav som sørger for god fremkommelighet og en trafikksikker reise for alle, sier Bård Nonstad i Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Vi ønsker også å se mer på hvilke gang- og sykkelveger som egner seg for bruk av salt (GsA) og hvilke som bør driftes tradisjonelt som vinterveger med kun bruk av plog og sand (GsB), sier Nonstad.

I dag er disse kriteriene for valg av vinterdriftsklasse mangelfullt beskrevet i standard for drift og vedlikehold i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger s. 128 (PDF).

Synlig syklist med lykt og gult trekk på sekk.
Illustrasjonsbilde. Foto: Knut Opeide