Del C - 18. Vegkryss

Vegkryss

Hovedprinsipper for kryssplassering og kryssutforming er gitt i systemdelen. Nedenfor følger utfyllende stoff, herunder detaljutforming.

Vegkryss skal plasseres og utformes slik at de er;

Trafikksikkerhetshensyn skal være den viktigste forutsetningen for både plassering av vegkryss, valg av krysstype og detaljutforming av kryss.

 

Vegfunksjon og trafikkforhold

Vegkryssene formidler to funksjoner; kryssing av trafikkstrømmer og tilknytning mellom trafikkstrømmer.

Ut fra de trafikkmessige forhold som trafikkens sammensetning, størrelse og retningsfordeling, må det først fastlegges om kryssets primære oppgave er å tilfredsstille behovet for kryssing eller for tilslutning.

Utformingen er videre avhengig av fartsnivå og kjøreruter. Vegkryss skal utformes slik at de kryssende vegers innbyrdes status er umiddelbart klar for trafikantene. Vurdering av hvilken av vegene i et kryss som skal betraktes som primærveg, kan foretas etter følgende retningslinjer:

 - størst gjennomgangstrafikk

 - størst trafikkbelastning - høyest fartsnivå

 - funksjon som primærveg over lengst strekning til begge sider av det aktuelle kryss.

 

Figur 18.1

Trafikantene skal umiddelbart kunne oppfatte kryssende vegers innbyrdes status.

 

Det må legges vekt på ensartet standard og unngås at en vegs status veksler fra kryss til kryss.

Dimensjonerende kjøretøy for de forskjellige standardklasser er gitt i systemdelen. Dimensjonerende type kjøretøy skal kunne kjøre gjennom krysset med kjøremåte A. Større kjøretøy skal kunne kjøre gjennom krysset med kjøremåte B. Et kryss dimensjonert for P skal kunne trafikeres av L og LL med kjøremåte B.

 

Figur 18.2

Dimensjonerende kjøretøy skal kunne kjøre gjennom krysset med kjøremåte A.

 

Figur 18.3

Større kjøretøy skal kunne kjøre gjennom krysset med kjøremåte B.

 

Det er viktig å få så små fartsforskjeller som mulig i krysset. Fartsutjevning kan oppnås ved anlegg av venstre- og høyresvingefelt. Farten på sekundærvegen inn mot krysset begrenses ved avbøyende linjeføring og anlegg av trafikkøy.

Sikkerheten og framkommeligheten for fotgjengere og syklister må vies spesiell oppmerksomhet. Et hovedkrav til gang-/ sykkelsystemet er at det skal være sammenhengende og gi mest mulig direkte og bekvemme forbindelser for denne trafikken. Eventuelle gang-/sykkelanlegg skal planlegges som en integrert del av kryssutformingen, likeså behov for og plassering av bussholdeplasser.

 

 

Markering av kryssområdet

Trafikantene skal se at de kommer til et kryssområde tidsnok til å avpasse kjøringen og de skal oppfatte hvilken av de kryssende veger som er den primære. Dette kan oppnås ved å legge vekt på følgende tiltak:

Figur 18.4

Primærvegen fremheves og gis en naturlig og direkte linjeføring. Sekundærvegen avbøyes og føres tilnærmet vinkelrett på primærvegen.

 

Figur 18.5

Vegarmer skal krysse hverandre tilnærmet vinkelrett.

 

Konfliktpunkter og konfliktområder

Vegkrysset skal utformes slik at trafikantene uten vanskelighet kan forstå hvor i kryssområdet konflikt kan oppstå og slik at beslutningsprosessen blir enklest mulig.

Helst skal trafikantene bare stilles overfor en beslutning av gangen.

Dette kan oppnås ved at:

 

Figur 18.6

Målet er færrest mulig konfliktpunkter.

 

Figur 18.7

Skilting i vegkryss.