Del C - 22. varelevering

Utforming

Figur 22.2

Oppstillingsareal for LL.

 

Figur 22.3

Oppstillingsareal for L.

 

Figur 22.4

Oppstillingsareal for ST. L er 15 m, 14 m og 11 m for båsbredde 3,5 m, 4 m og 5 m.

 

Dimensjoner for nødvendig oppstillingsareal for typekjøretøyene LL, L og ST er vist på skissene. Det er vist eksempler på nødvendig areal for kantsteinsplasser og 90o parkering der rygging er mulig.

Den frie høyde i porter er avhengig av det dimensjonerende kjøretøy. Under normale forhold settes høyden lik:

Bare personbil (P) 2,25 m

L og LL 3,50 m

For anlegg hvor større trailere - ST kjører inn, må høyden settes til 4,35 m, for brannvesenets stigebiler 3,50 m og for spesial søppelbiler 3,60 m. Brannvesen og renholdsverk bør alltid kontaktes for å undersøke om innkjøring er nødvendig. Containerbil kan kjøre gjennom porter med fri høyde lik 3,25 m. For av og pålessing trengs større høyde.

De samme krav til frie høyder må også holdes på opp og nedkjøringsramper.

Kjørefelt bør være, avgrenset av styrekanter. Mål på kjørefelt og styrekanter er gitt på figur 22.5.

Hvis gående er nødt til å følge ramper eller kjørefelt, utvides den ene styrekanten til et fortau med bredde minst 1,25 m. I kurver bør fortau legges i yttersving.

Ved utforming av horisontalkurver brukes de respektive sporingskurver slik at kjørefeltet gjøres 0,25 m bredere enn disse viser. Styrekanter utføres slik at vegger e.l. ligger 30 cm utenfor linja som markere overheng.

Anbefalt vertikalkurvatur framgår av figur 22.6. Ramper i friluft med større stigning enn 1:8 (12,5%) bør ha varmekabler.

 

Kjørebane m

Kjørebaneim                                   a

Styrekant m

Styrekantim                                    i   b

Sum m

Sumim                                             a + b

Ett felt eller envegs

3,00

0,35

3,70 ¹)

To felt, P

5,00

0,25

5,50

To felt, LL

5,50

0,35

6,20

To felt, L

6,00

0,35

6,70

Figur 22.5

Bredde på ramper.

1): Kan som tovegskjørt anlegg barebrukes av personbiler (P) og da med kjørebane 4 m.

 

 

 

Figur 22.6

Vertikalkurvatur for ramper.

Vareleveringsgater bør baseres på gjennomkjøring. Hvis snuplasser brukes, bør disse minst gis dimensjoner som snuplasser på adkomstveger. For enkelteiendommer, med moderat behov for varelevering, kan arealet hvor kjøretøyet losses og lastes inngå i snuplassens areal.

Sikt i utkjøring bør være som i avkjørsler.

På figurene er gitt noen eksempler på spesielle utforminger i forbindelse med rygging.

Figur 22.7

Eksempel på rygging med semitrailer under trange forhold der sjåføren må få hjelp av anviser.

 

 

 

Figur 22.8

90º oppstillingsvinkel og tovegskjørt inn- og utkjøring.

 

Figur 22.9

45º oppstillingsvinkel og envegskjørt inn- og utkjøring.