Del d - 31. tunneler

Tunnelprofiler

Tunnelprofil T12-T8 utformes sirkulært over kjørebanenivå. Tunnelprofil T5 og T4 utformes med rette vegger. Fri høyde i tunneler skal normalt være 4,6 m. Fri høyde kan reduseres til 4,1 m på sekundære veger.

Tunnelene betegnes etter bredde i kjørebanenivå. En tunnel med kjørebanebredde = 6 m og skuldre = 2 x 1 m blir totalt 8 m. Tunnelen betegnes da T8.

Følgende tunnelprofil benyttes:

TUNNELPROFIL T12 brukes i de tilfeller det er behov for tre felt på veger i tunnelklasse E eller D.

 

Figur 31.2

Tunnelprofil T12.

 

TUNNELPROFIL T11 brukes når det er behov for tre kjørefelt i de øvrige tunnelklassene. Profilet gir også rom for to kjørefelt og en gang-/og sykkelbane. Se figur 31.18.

 

Figur 31.3

Tunnelprofil T11.

 

 

TUNNELPROFIL T10 kan brukes for korte tunneler (< 500 m) og med bruksområde forøvrig som T9.

 

Figur 31.4

Tunnelprofil T11.

 

 

TUNNELPROFIL T9 brukes for tunneler med tovegstrafikk i tunnelklasse D, og for hvert løp for tunneler i tunnelklasse E.

 

Figur 31.5

Tunnelprofil T9

 

TUNNELPROFIL T8,5 brukes for tunneler med tovegstrafikk på stamveger i stedet for T8.

 

Figur 31.6

Tunnelprof il T8,5.

 

TUNNELPROFIL T8 brukes for tunneler med tovegstrafikk i tunnelklassene C, B og A. Profilet kan også brukes i tunnelklasse D dersom det bygges to løp.

 

Figur 31.7

Tunnelprofil T8.

 

 

TUNNELPROFIL T5 brukes på enfeltsveg i tunnelklasse A ved ÅDT < 300 kjt. I T5 benyttes ikke kantstein som kjørebaneavgrensning.

 

Figur 31.8

Tunnelprofil T5.

 

 

I TUNNELPROFIL T4 brukes for gang- /og sykkelveger. Fri høyde er normalt 3 m.

 

Figur 31.9

Tunnelprofil T4.

 

 

Profil

Total bredde m

Kjørebane bredde          m

Fri høyde       m

Senter høyde    a                           m

Radius                  R                        m

Areal                         F                             m2

T10

10,0

7,0

4,6

1,05

5,13

52,03

T9

9,0

7,0

4,6

1,53

4,79

50,45

T8,5

8,5

6,5

4,6

1,62

4,55

46,90

T8

8,0

6,0

4,6

1,64

4,36

43,78

T5

5,0

4,0

4,6

2,16

3,31

25,62

T4

4,0

3,0

3,0

1,33

2,40

13,63

Profil

Senter høyde      a                      m

Senter avstand    b                      m

Radius            R                  m

Areal                 F                    m2

T11

0,44

2,0

7,0

63,78

T12

1,31

3,0

8,0

70,73

Figur 31.10

Dimensjoner for tunnelprofiler ved ensidig tverrfall. Oppgitt areal gjelder over kjørebane.

I beregningen er det lagt til 0,2 m i høyde utover 4,6 m. Dette for å gi ekstra klaring for senere justering av vegdekke (0, 1 m) og for å ivareta normale toleranser for vegoverbygning og platehvelv/utstøping (0,1 m). Hvis de aktuelle toleransene avviker fra dette skal senterhøyden korrigeres. Se figur 31.10.

Ved ensidig tverrfall dreies profilet om senter vegbane. Figur 31. 10 gjelder derfor uavhengig av tverrfallets størrelse.

Takfall benyttes normalt ikke i tunnel.

Fri høyde måles i kjørebanekant, midt på kantlinjen og vinkelrett på vegbanen. Sidearealet utføres normalt med asfalt eller betongdekke og med helning 5% mot kjørebanen. Det benyttes lav ikkeavvisende kantstein plassert 0,25 m fra kjørebanekant.

For profiler uten kantstein asfalteres normalt til 0,25 m utenfor kjørebanekant.

Tunnelprofilet vil normalt gi rom for tekniske installasjoner som veglys og ventilasjonsvifter. Klaring mot trafikkrommet skal være min. 0,1 m for all teknisk utrustning inklusive skilt. Trafikkskilt på tunnelvegg eller i tak kan gi behov for lokale utvidelser av profilet.

Betongtunnel kan ha et rektangulært profil. For å redusere høyden av betongtunneler kan teknisk utrustning f.eks. lys, ventilasjonsutstyr og skilt plasseres over fortau/skulder. Det kan da bli nødvendig å øke skulderbredden.

 

 

Figur 31.11

Måling av fri høyde.

 

Figur 31.12

Kantstein.

I figur 31.13 er det vist sammenheng mellom normalprofil og teoretisk sprengningsprofil.