Page 10 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

10
www.vianordica.is
Smartere
e-tjenester iNorden
Hva er viktig for å få smarte webtjenester til å virke mest
effektivt? - Det er at det legges til rette for å etablere bære-
kraftige modeller for datadeling og samhandling mellom
flere parter og mellom flere land, sier Ellen Strandenæs.
TEKST: Håkon Aurlien FOTO: Arne Veum
Englishsummary
A review of national GIS web
services highlights different aspects
of political initiatives regarding data
gathering, sharing and collabora-
tion, deliveries and usage leading
to better services, fewer accidents
and increased effectivity. The session
presents portals from Sweden, the
Faroe Islands, Norway Finland, with a
cursory glance at the implementation
of the PSI directive.
For å kunne levere
gode nasjonale
webtjenester er
det viktig at det legges
politisk til rette for å
etablere bærekraftige
modeller for datadeling
og samhandling .
Ellen Strandenæs,
Jernbaneverket
Når alvorlige hendelser skjer på transportnettet er det viktig for å kunne
handle riktig at god, relevant og korrekt informasjon er tilgjengelig for den
som skal ta beslutninger. Bildet er hentet fra julestormen i Vest-Norge i 2011.
Session 1–3
På väg mot smartere e-tjenester
H
un arbeider i dag i Jernbaneverket
i Norge og jobbet tidligere i
Statens vegvesen. Under NVF-
konferansen håper hun å bidra
til diskusjoner om hvordan data skal samles
inn, bearbeides og presenteres av transport-
etatene i årene som kommer.
Samordning.
– Når al-
vorlige hendelser skjer
på transportnettet er det
viktig for å kunne handle
riktig at god, relevant og
korrekt informasjon er
tilgjengelig for den som
skal ta beslutninger. Vi
har en rekke svært gode
webtjenester som er laget for å løse vik-
tige samfunnsoppgaver og som har kostet
svært mye å etablere. Ved videreutvikling av
disse er vi avhengige av standardisering og
samordning av datafangst, kvalitetsbegreper
og formater, sier hun.
Sammen med fem kolleger orienterer
Strandenæs om status og muligheter innen
datakvalitet, funksjonalitet, organisering og
teknikk.
Geografisk infrastruktur.
Fra Sverige pre-
senteres oppbygningen av en nasjonal geo-
grafisk infrastruktur,
www.geoportal.se
,
hvor deltagende parter inkluderer blant an-
net Forsvaret, Lantmäteriet, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Sveriges
Kommuner och Landsting, Naturvårdsver-
ket, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån,
Sveriges geologiska undersökning, SMHI og
Trafikverket.
Fra Færøyene presenteres tjenesten
www.
kortal.fo
som knytter sammen geodata fra
Landsverk, Føroya Tele, Klaksvik og Torshavn
kommuner, Kort- og matrikkelstyrelsen,
Miljøstyrelsen og strømleverandøren SEV.
Prisingsmodeller.
Fra Norge presenteres
www.skrednett.no
, en tjeneste som kom-
binerer grunnlagsdata fra den nasjonale
geografiske infrastrukturen i Norge, Norge
Digitalt, sammen med innsamlete opplys-
ninger omskred og skredrisiko fraNGU, NVE,
Statens
Vegvesen,
Jernbaneverket
og
Forsvarets militærgeografiske tjeneste.
Trafikverket i Finland arbeider med å
produsere Inspire transportnett, et datasett
som sammenstiller vegnett, jernbane og
Ellen Strandenæs
farledsdata fra systemeneVägDataBank,
Sjöfartsled Register, JärnVägBurk.
Sesjonen vil også se kort på hvordan
PSI direktivet og prisingsmodeller er
implementert.