Page 11 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

11
www.vianordica.is
Samverkan för
gränslös trafik
– Det finns bra exempel på att aktörer i olika länder
kan samverka för att få till stånd lyckade gränsöver-
skridande trafiklösningar, även om situationen är
komplex och många parter berörs.
Session 1-4
Planering av gränsöverskridande transport
TEXT: Göran Fält FOTO: Monica Näslund og Göran Fält
D
et säger Susanne Ingo som är mod-
erator för sessionen om gränsöver-
skridande transporter.
Öresundsbron och Torneå–Haparandabanan
är två framgångsrika nordiska utvecklings-
projekt där de gemensamma trafiklösningar-
na spelat en avgörande roll.
Förutsättningarna
.
Hur påverkar trafik-
lösningarna samhällsutvecklingen och vilka
är de avgörande förutsättningarna för beslut
om att binda ihop transportsystemet mel-
lan länderna? De frågorna diskuteras i ses-
sion 1-4, som leds av Susanne Ingo, utveck-
lingsstrateg på Trafikverket.
Svårt.
– En av de största utmaningarna med
att få till bra gränsöverskridande trans-
portlösningar är att så många olika aktörer
behöver bestämma sig i rätt tid. Det verkar
särskilt svårt att få statliga aktörer att bestäm-
ma sig. Det som kanske förefaller naturligt i
det lokala perspektivet och som prioriteras i
regionen kan vara svårt att få gehör för från
nationella myndigheter, regering och riks-
dag, säger Susanne Ingo.
Det är inte alltid som en åtgärd i nationens
gränstrakter prioriteras i
den hårda konkurrensen
om nationella resurser.
Det är kanske inte hel-
ler så lätt att, i en tid av
stor osäkerhet, se nyttan
av
gränsöverskridande
transportlösningar
många års sikt.
Kostsamma
.
– Dessutom är projekten ofta
komplicerade. Det kan krävas kostsamma
infrastrukturinvesteringar som i Öresund
eller avancerade tekniska anpassningar, som
för att hantera transporter på järnvägar med
olika spårvidd i Finland och Sverige.
– Inte sällan krävs åtgärder som påverkar
flera olika transportslag samtidigt. Detta blir
extra komplicerat när flera statliga myndig-
heter behöver samordna sig. Ofta kommer
även EU:s regelverk och beslutsprocess-
er in i bilden. Men de kan också vara en
förutsättning som forcerar fram beslut.
Spännande.
Vad hoppas du uppnåmed din ses-
sion?
– Jag hoppas att de som deltar förstå att det
pågår en mycket spännande utveckling i våra
gränstrakter, och att det finns bra exempel på
Englishsummary
Collaboration in the field of cross-
border transport between Nordic
countries with an emphasis on infra-
structures and their role. Two projects
will be examined, the Öresund bridge
and the Haparanda–Tornio project,
ten years before and ten years after
their construction. The impact of
these infrastructures on the com-
munity will be examined, as well as
the pros and cons of collaboration
between countries.
Inte sällan
krävs åtgärder
sompåverkar
flera olika transportslag
samtidigt.
Susanne Ingo
Susanne Ingo
att man kan samverka för att få till stånd
lyckade lösningar.
– I bästa fall får vi också tips och nya
insikter som vi kan ha nytta av när vi
kommer hem. Både Öresundsförbindel-
sen och den samordnade utvecklingen i
Haparanda Torneå är exempel på sats-
ningar som varit framgångsrika.
Hur påverkar trafiklösningarna samhällsutvecklingen är ett av frågorna
som diskuteras i session 1-4. Bilden visar godståg på Haparandabanan.