Page 14 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

14
www.vianordica.is
Tisdag, 12 juni
08:00–17:00
Registrering
09:00–10:30
Utställning – öppen
Plenum 3,
Nollvisionen blir global
Sal:
Eldborg
Claes Tingvall – Diensh Sethi – Anders Eugensson.
Claes Tingvall, en av nollvisionens initiativtagare, diskuterar nya utmaningar
inom offentliga investeringar och behovet av samarbete mellan icke-statliga organisationer och marknadsenheter. Diensh Sethi
diskuterar trafikolyckor som et växanda folkhälsproblem. Anders Eugensson från Volvo diskuterar Volvos mål att säkerställa att ingen
dödas eller kommer allvarligt til skade i en ny Volvobil år 2020.
10:30–10:45
Kaffe paus
Eldborg
Norðurljós
Silfurberg A
Silfurberg B
10:45–12:15
Session 2-1
Session 2-2
Session 2-3
Session 2-4
Vägens konstruktion
Markundersökningar,
vägbeläggning, material-
modeller, livscykelkostnader
och kapitalförvaltning
Markundersökningar för
vägprojekt samt utmaningar
och framtida lösningar inom
vägbeläggning och vägteknik
diskuteras. Materialmodeller
för att stabilisera jord, livs-
cykelkostnader och kapital-
förvaltning kommer också att
undersökas i detta samman-
hang.
ITS
ITS – främjer effektivitet och
hållbarhet i transportsektorn.
Vilka är fördelarna med
europeiskt samarbete?
Under sammanträdet
diskuteras europeiskt sam-
arbete inom ITS (Intelligent
Transport Systems). De stora
europeiska projekten eSafety
och EasyWay diskuteras med
avseende på hur de påverkar
både större företag och små-
och medelstora företag samt
hur de påverkar myndigheter
och politiken.
Environment
Vatten och naturmiljön –
mångfald i miljön – varför och
hur?
Hur hanterar vi bäst vatten-
och landsbygdsområden i
våra vägprojekt? En diskussion
om hanteringen av dagvatten
i Danmark och vilka
konsekvenser som följer av
EU:s vattendirektiv till väg-
hållare. Dessutom diskuteras
hur Norge arbetar med
entreprenörer för att minimera
negativa effekter på landskap
och biologisk mångfald.
Tillgänglighet
Tillgänglighet för alla/
universell design
Vikten av att ta hänsyn till
alla trafikanter när det gäller
tillgänglighet för alla. Detta
tar den universella designen
hänsyn till. Seminariet lägger
tonvikten på transportinfra-
struktur och resan i sin helhet.
Lösningar kan man hitta i de
nordiska länderna. Exempel
tas från vägar i Reykjavik och
tillgängligheten diskuteras,
samt även gemensamma
utrymmen och granskningar
av tillgängligheten.
12:15–13:30
Lunch
13:30–15:00
Plenum 4,
Mobilitetshantering – Nätverksoperationer
Sal:
Eldborg
Elizabeth Deakin – Charlotte Vithen.
Elizabeth Deakin, professor vid University of California, Berkeley, diskuterar
mobilitetshantering och attityder till den på båda sidor av Atlanten. Charlotte Vithen, chef Vägar och trafik i det danska
Vejdirektoratet, håller föredrag om hur de har integrerat så kallade nätverksoperationer.
15:00–15:30
Kaffe paus
15:30–17:00
Session 3-1
Session 3-2
Session 3-3
Session 3-4
Trafiksäkerhet
Framgångsfaktorer för
trafiksäkerheten i de
nordiska länderna
Framgångar inom
trafiksäkerhet i de nordiska
länderna. Nollvisionen måste
ha mål. Översikt över
framgångsrikt arbete inom
trafiksäkerhet.
NordFoU
Nordisk Forskning och
utvecklandet av väg- och
trafiksystemet
Vad är NordFoU och hur går
samarbetet till? Aktuella
projekt som genomförs inom
detta ramverk kommer även att
presenteras, Pavement
Performance-modeller, det
nordiska systemet för
trafikklassificering m.m.
Organisering och marknad
Upphandlingsförfaranden
och -rutiner
Organisationer av marknaden.
Finns det en nordisk modell?
Effekten av förändringar i
institutionell organisering i
Finland och Sverige.
Erfarenheter av olika avtal (PPP
och Matriseformen).
Beläggning m.fl.
Miljöfokus på vägar och
beläggningar
Hur kan miljöpåverkan få en
roll med i spelet? Hur kan
vägar spara energi? Viktiga
miljöfördelar från återvinning
av asfalt. Statusen på
varmblandad asfalt.
19:00–24:00
Bankett – Laugardalshöll
Program – Tisdag
Alla Plenum sessioner kommer att hålls på engelska. Parallella sessioner i
Eldborg och Norðurljós hålls på engelska. Parallella session i Silfurberg A och
B hålls på skandinaviska med en simultantolkning till engelska.