Page 16 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

16
www.vianordica.is
ClaesTingvall
Plenum3
C
laesTingvall är enavTrafikverkets
mest efterfrågade tjänstemän.
Han är ofta på väg till mötenmed
olika aktörer inom näringsliv,
andra myndigheter eller akademien.
Om någon har Claes Tingvall gett trafik-
säkerheten ett ansikte.
Trafiksäkerhet.
Är Sverige bäst i världen på
trafiksäkerhet?
– Totalt sett ja, men långt ifrån i alla delar.
När det gäller strategi är vi bäst, men inte på
att genomföra.
Vilken är den största utmaningen?
– Den största utmaningen är att det finns
en massa myter om vad som är bra att göra,
men som inte stämmer. Många saker, som
i grunden inte är så svåra att genomföra,
möter en mytbild som är svårgenomträng-
lig. Det går till slut, men det tar lång tid. Till
gamlamyterhörexempelvisattförmåganatt
köra bil är viktig, att vilolyckor är särskit far-
liga, att äldre är farliga i trafiken, att hastig-
het inte är så viktig. De flesta av myternahar
den egenheten att det är precis tvärtom.
Hastigheter.
– Man får inte bara vänner när
man ska ändra på kunskapen om saker och
ting, trots att det finns forskning. Å andra
sidan är tjusningen med trafiksäkerhet det
oerhörda engagemang som finns hos mån-
gamedborgare, och somman iblandmisstar
för att det finns ettmotstånd.
– När vi talar om hastigheter och hastighet-
skameror blir man upprörd över det och
talar om samhällets inskränkning av indivi-
dens frihet. När hastighetskameror började
sättas upp på svenska vägar skrattade andra
länder åt oss eftersom tanken var att sätta
fast så få sommöjligt.Manskrattet tystnade.
Kamerorna ger effekt.
– Jag tror det har övergått till social norm.
Folk tänker att vi får ställa upp på detta, men
då ska det vara rättvist och gälla alla. Ingen
säger stolt, att jag har åkt fast tre gånger i
kamerorna.
Förklara.
Vad vill du uppnå med ditt före-
drag?
– Jag vill förklara att nollvisionen är accept-
Han har hånats för nollvision, hastighetskameror och mitträcken. I snart 20
år har Claes Tingvall envist hållit fast vid sina tankar om trafiksäkerhet.
– Vi har människors liv i våra händer. Det får man inte ta lätt på.
TEXT: Monica Näslund och Göran Fält FOTO: Göran Fält
Kopplingenmellan infrastruktur och
fordon är det stora nu ochnågra år
framåt.
Claes Tingvall