Page 17 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

17
www.vianordica.is
nollvisionären
Nollvisionen blir global
erad i alla viktiga globala och nationel-
la sammanhang, det är genomförande
vi håller på med nu. Kopplingen mel-
lan infrastruktur och fordon är det
stora nu och några år framåt. Men det
är viktigt att förklara att det inte han-
dlar om komplicerad kommunika-
tion, utan om ganska handfasta saker;
hastighetsgränser anpassade till fram-
tidens fordon, väglinjer och skyltar
som kan läsas av bilen etc.
Undrande.
Vilka förväntningar har du
på Via Nordica?
– På det stora hela vill jag att de som
utgör själva själen i NVF nu på allvar
förstår vad vi måste göra i framtiden.
Säkerhet uppstår och kommer att upp-
stå i samspelet mellan väg, fordon och
människa, och detta samspel måste
förstås av varje part i systemet för att
det ska fungera. Jag är lite undrande
över varför folk som sysslar med
infrastruktur inte lär sig tillräckligt
omden nya generationens bilar, det är
nämligen avgörande för att förstå vad
vi måste åstadkomma.
Claes Tingvall föreläser tillsam-
mans med Dinesh Sethi från WHO
och Anders Eugensson från Volvo i
plenum 3 – Nollvisionen blir global.
Trafiksäkerhet behandlas även i ses-
sion 3-1, Framgångsfaktorer för trafik-
säkerheten i de nordiska länderna.
Englishsummary
He has been taunted for vision zero, speed cameras
and median barriers. But for almost 20 years Claes
Tingvall, director of traffic safety at the Swedish
Transport Administration, has adhered to his ideas
of road safety.
– Vision zero is now accepted in all important
global and national forums, now we are work-
ing with the realization. The connection between
infrastructure and vehicle is the big issue. Safety
is accomplished by the interplay between road,
vehicle and man. We need to understand every
part of this system.
– Vi har människors liv i våra händer. Det får man inte ta lätt på,
säger Claes Tingvall, direktör för trafiksäkerhet på Trafikverket.