Page 19 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

19
www.vianordica.is
Like tjenester i heleEuropa
Prosjektet EasyWay harmoniserer ITS-tjenester overfor trafikanter
i 27 land i Europa.
Session2-2
ITS – främjer effektivitet och hållbarhet i transportsektorn
TEKST OG FOTO: Henriette Erken Busterud
E
U-prosjektet EasyWay har som mål
at trafikantene skal få forutsigbare
tjenester og informasjon når de
ferdes i Europa. Dette skal jeg for-
telle om i foredraget mitt, som skal være med
i bakteppet for en diskusjon om fordelenemed
europeisk samarbeid om intelligente trans-
portsystemer (ITS), sier Kjersti Leiren Boag fra
Statens vegvesen.
Hun er en av foredragsholderne i parallellses-
jonen om ITS under «grønnere vegtrafikk».
De andre som skal belyse dette er Charlotte
Vithen, Risto Kulmala, Niclas Nygren og Per
Hedelund.
Harmonisere.
En av tjenestene som EasyWay
skal harmonisere er trafikkinformasjon. – Når
alle land bruker en felles standard for trafik-
kmeldinger somikke er avhengig av språk, kan
dette bli kodet om til ditt språk uansett hvor
du kjører. Dermed blir informasjon om vær og
kjøreforhold, trafikk, reisetider og hendelser
langs vegnettet tilgjengelig og presentert likt i
hele Europa, forklarer Leiren Boag.
Godstransporten.
Det er ikke bare privatbil-
ister som vil få glede av
EasyWay-arbeidet. I til-
legg til trafikkinformas-
jon jobber man med
tjenester for styring og
overvåking
av
trafikk
og systemer som får
godstransporten
til
å
gli lettere. Multimodal
informasjoneret annet viktigområde. Innsat-
sen skal gå hånd i hånd med EUs transport
politiske mål ommiljø og sikkerhet.
Utfordringer.
- For prosjektet EasyWay er ut-
fordringen å få alle land til å ta i bruk felles
retningslinjer slik at tjenestene overfor trafi-
kantene er harmoniserte. For fagfeltet er det
viktigste at ITS blir et anerkjent virkemiddel
som bidrar til at man når transportpolitiske
mål. For å få større aksept er det viktig å
få fram effekter av ITS-tiltak, både når det
gjelder sikkerhet og økonomi, understreker
Leiren Boag.
– Jeg ser fram til kongressen, og det er viktig å
være her for å bygge nettverk og for å få faglig
påfyll. Det er også en anledning til å delta på
Englishsummary
The EasyWay project has the overall
aim of coordinating deployment of ITS
services in Europe. This will provide
road users with seamless cross-border
services, e.g. traffic information on the
TERN (Trans-European Road Network).
EasyWay has developed common
guidelines for deploying ITS services.
The acceptance of these in the 27
member countries will be a key
factor for success.
ITSmå bli et anerkjent
virkemiddel sombidrar
til å nå transportpolitiske
mål.
Kjersti Leiren Boag,
Statens vegvesen
Kjersti Leiren Boag
sesjoner som ikke er innen mitt fagfelt
slik at jeg kan utvide horisonten litt, sier
Leiren Boag.
EasyWay skal blant annet har-
monisere trafikkinformasjon.