Page 2 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

2
www.vianordica.is
Vägbyggandet är en
pulsåder och främjar
kulturen
På Island har vägbyggandet alltid varit en integrerad
del av samhällsutvecklingen. På senare år har det spelat
en huvudroll i uppbyggnaden av det nutida samhället.
I ett glesbefolkat land kan inte nationen blomstra utan
förbindelser och på Island handlar förbindelserna för det
mesta om bilkörning och trafik på våra vägar.
Vägbyggandet är ett långsiktigt arbete. Vi måste utveckla
vårt kunnande, undersöka material, metoder, natur,
äganderätt och juridik – vägbyggandet sträcker sig över en
mängd olika varierande kunskapsområden i samhället.
Vägbyggandet är därför ett slags kunskapssökande,
samtidigt som det är ett uppförande av konkreta
byggnadsverk. Det är viktigt att vi träffas, ordnar
konferenser och diskuterar våra erfarenheter och
utbyter kunskaper. Vi måste lära av varandra om hur vi
bäst kan använda vår kunskap, hur vägarna består och
hur trafikanterna upplever sina bilresor. Islänningar
som arbetar med vägar och vägtrafik har haft nytta
av samarbetet inom NVF och det är tillfredsställande
samtidigt som jag vet att de även har haft en del kunskaper
att bidra med.
Att bygga väg handlar även om säkerhet. Våra vägar
måste vara utformade på ett sådant sätt att vår trygghet
garanteras ävennär vi färdas på bergsvägar, över älvar eller
raviner. I händelse av en olycka kan vägens utformning
tillsammans med fordonets säkerhetsutrustning minska
konsekvenerna.
Vägar är därför också kultur i begreppets vidaste
bemärkelse. Vägbyggandet är en pulsåder som i både
bokstavlig och bildlig mening förenar samhällets alla
delar. Kort sagt: Utan vägar kan vi inte existera, de är
livsviktiga för oss.
Jag välkomnar er alla till Island och önskar er en trevlig
konferens.
Ögmundur Jónasson
inrikesminister, Island
Roads provide a lifeline
and creates culture
Since the very beginning, the construction of roads
in Iceland has been an inseparable part of its social
development. In recent times, it has become a key feature
in the evolution of a modern society. A country that is
sparsely populated cannot thrive without transport and,
in Iceland, transport revolves principally around driving
and road traffic.
Road construction is a long-term task. We need to expand
our working knowledge and to research materials,
methods, nature, ownership rights and legislation – road
administration intercepts a vast range of specialised fields
throughout our society.
Constructing roads therefore represents a quest for
knowledge, just as much as the building of tangible
structures. We need tomeet, hold conferences and discuss
our experiences and know-how. We must learn from each
other how best to use our know-how, how to manage the
roads and how our drivers are experiencing their travels.
Icelandic road people have greatly benefitted from the
cooperation they enjoy within the forum of the Nordic
Road Association, at the same time I believe Iceland also
has a number of things to contribute.
Constructing roads also revolves around safety. Our struc-
tures must be designed well enough to guarantee our safe-
ty, whether we are driving up a mountain pass, over a river
or across a gully. In the event of a mishap, road structures
can play just as important a role as the safety equipment
of a vehicle.
Roads are therefore also culture in the broadest sense
of the term. Road construction is a lifeline, which,
in both figurative and practical terms, acts as a
bridge for all areas of the national community.
In brief: Without roads we would not exist. They are indis-
pensable to us.
I would like to welcome you all to Iceland and wish you
every success at this congress.
Ögmundur Jónasson
Minister of the Interior, Iceland
We need tomeet, hold
conferences and discuss our
experiences and know-how.