Page 20 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

20
www.vianordica.is
Skånsomvegbygging
Et moderne veganlegg er et stort naturinngrep. Da er det viktig å
planlegge og bygge veger som gjør minst mulig skade på naturen.
TEKST: Kjell Wold FOTO: Henriette E. Busterud/Statens vegvesen
Åvære en profesjonell
byggherre påmiljø-
området er et ledelses-
spørsmål. Det krever at
alle involverte forstår
oppgaven.
Elisabeth
Kongsbakk og Astrid Brekke
Skrindo, Statens vegvesen
Å spille på lag med naturen; det er et av hovedbudskapene til
de norske foreleserne i denne sesjonen.
N
egative effekter et veganlegg får på
naturmangfoldet er avhengig av
hvordan vegen blir bygget.
– Eksempler fra Norge viser veg-
bygging som gir mindre negativ effekt på
naturlandskapet enn om de presenterte verk-
tøyene ikke var tatt i bruk, forteller Elisabeth
Kongsbakk ogAstrid Brekke Skrindo i Statens
vegvesen.
Ledelse.
Deres presentasjon skjer i sesjon 2-3.
Der vil også den danske geologen Marianne
Grauert holde foredrag omeffekten av veivann
påmiljøet.
– Å være en profesjonell byggherre på miljø-
området er et ledelsesspørsmål. Det krever
at alle involverte forstår oppgaven, og at både
byggherre og entreprenør føler seg forplik-
tet i forhold til sluttresultatet, sier Elisabeth
Kongsbakk og Astrid Brekke Skrindo i Statens
vegvesen og skisserer med det den største ut-
fordringen innenfor deres fagfelt:
– Å bygge veg i naturlandskap krever at alle
involverte i alle ledd har samme forståelse og
drar i samme retning. Det er ofte utfordrende.
Lagspill.
Når det bygges veg i naturområder,
må en spille på lag med naturen slik at vegen
tilpasses landskap og sideterreng best mulig
for at naturen kan ta tilbake størst mulig areal
etter utbyggingen.
– For å få til det trengs
kunnskap om de naturlige
økologiske prosessene og
forholdene langs vegen.
Det betyr å kjenne til ef-
fekten fragmentering av
økosystemer har, hva som
skal til for å hindre erosjon
ved graving i forskjellige
jordtyper, og plantenes
evne til gjenvekst. Vi må
kombinere kunnskap om
biologi og landskap for
å velge riktige grep ved
utforming av vegkrop-
pen, massehåndtering og
revegeteringsmetoder, for-
teller de.
De norske ekspertene sier de gleder seg til kon-
gressen og flere av befaringene. Med sitt fore-
drag håper de å vekke interessen blant andre
fagfolk.
– Vi ønsker å vise at erfaringene våre kan og
bør brukes, sier de.
Forankre.
Felles for alle nordiske land er at
planlegging av vegprosjekter tar lang tid og in-
volverer mangemennesker. Bare svært sjelden
vil de samme fagfolkene være med gjennom
hele prosessen fra overordnet plan til ferdig
veg åpnes.
Session2-3
Vatten og naturmiljøn – mångfald i naturen – värför og hur?
Englishsummary
Road construction projects cause
significant degradation of habitats.
Technical intervention and degra-
dation of habitats is the greatest
threat to biological diversity. The aim
of our presentation is to demonstrate
tools that can help us minimise this
negative impact: adaptation of the
road model and roadsides, contra-
ctual rig and ground protection plan,
natural revegetation from indigenous
topsoil and a ‘green session’ at the
site to involve the contractors in the
environmental issues.
– Gode intensjoner om å ta vare på natur-
mangfold i en tidlig planfase, kan lett
forsvinne på vegen hvis det ikke arbeides
systematisk med å forankre, kommun-
isere og konkretisere prosjektets natur-
vennlige profil i alle ledd og i alle faser av
prosjektets livsløp, påpeker Kongsbakk
og Skrindo.
Elisabeth Kongsbakk
Astrid Brekke
Skrindo