Page 21 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

21
www.vianordica.is
Tillgängligt
samhälle för alla
Karin Renström på konsultföretaget Vectura föreläser tillsammans med
Roger Johansson från konsultföretaget Sweco på Via Nordica om tillgäng-
lighet för funktionsnedsatta, ett ämne som engagerar dem båda.
Session2-4
Tilgängelighet för alla – universel design
TEXT: Kerstin Ericsson FOTO: Knut Opeide/Statens vegvesen, Sven Renström och Sweco
V
ad är den största utmaningen inom
det projekt du ska prata om?
– Jag har svårt att peka på bara en
utmaning, säger Karin Renström,
seniorkonsult i trafikplanering på Vectura i
Uppsala.
– Jag är frustrerad över att många besluts-
fattare inte förstår hur viktigt det är att
göra samhället mer tillgängligt för alla och
därmed avsätta resurser för det. Den andra
utmaningen är att sprida kunskapen i alla
led, eftersom det behövs för att slutproduk-
ten ska vara användbar.
Form och funktion.
Roger Johansson är
trafikplanerare på Sweco i Göteborg:
– För mig ligger utmaningen i att finna väl
balanserade lösningar där form, funktion och
krav vägs samman så att beteende, regelverk
och gaturum är samstämmiga, säger Roger.
– Ett väl avvägt integrerat stadsrum, uppfat-
tas av de flesta som en tillgång och utgör inte
ett hinder utan en brygga för barn, äldre och
människor med nedsatta funktioner, säger
Johansson.
Vad önskar du uppnå med ditt föredrag?
– Min avsikt är att lyfta fram de grundläg-
gande behov som vi alla har och visa att det
är fullt möjligt att sammanfoga dem med ett
vackert stadsrum, säger
Roger Johansson.
– De som lyssnar kan
få en bild av hur ett väl
fungerande stadsrum kan
se ut och att det går att
förena formoch funktion.
Erfarenheter.
Karin Ren-
ström vill visa på hur de
nordiska länderna utfor-
mar olika delar av fram-
för allt gator, torg och
bytespunkter för att göra
dem tillgängliga för alla.
– Jag hoppas att delta-
garna ska upptäcka att det
är mycket som vi gör lika,
att vi tagit vara på varandras erfarenheter. Jag
önskar att de som lyssnar ska få nyttig kun-
skap somde kan använda för att göra samhäl-
let mer tillgängligt.
Vilka förväntningar har du på Via Nordica?
– Jag har varit med på tre kongresser tidigare
och vet att man alltid knyter nya kontakter,
upplivar gamla och får höra något på
föredragen som man inte vetat om tidigare,
säger Karin Renström.
– Nätverket med engagerade människor i
Englishsummary
Karin Renström from Uppsala and
Roger Johansson from Gothenburg
are consultants in traffic planning.
They lecture on how to make the
society accessible for everyone. It is
important for decision-makers to
allocate resources for this purpose.
A well-balanced, integrated urban
space is often conceived as an asset
and a bridge for children, senior citi-
zens and disabled people. Both Karin
and Roger consider meeting colleagues
from the Nordic countries and sharing
each other’s experiences among the
best benefits with this conference.
Min avsikt är att lyfta
framde grundläggande
behov somvi alla har och
visa att det är fulltmöjligt
att sammanfoga demmed
ett vackert stadsrum.
Roger Johansson, Sweco
Karin Renström
Roger Johansson
branschen odlas, det är den viktigaste
delen av Via Nordica. Föreläsningarna
är det bästa som finns att lyssna på i
vår bransch i Norden just nu. Och jag
får möjlighet att på plats träffa många
av dem som jag pratat med per telefon
under året , menar Roger Johansson.
I denna sesjonen vill man visa på hur de
nordiska länderna utformar olika delar av
framför allt gator, torg och bytespunkter
för att göra dem tillgängliga för alla.
Denne bilden er från Bergen i Norge.