Page 22 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

22
www.vianordica.is
N
ogle kolleger har spurgt mig,
om arbejdet med Network
Operations ikke bare er det, som
vi allerede gør i dag, og hvorfor
vi så ikke bare fortsætter med det? Det skal
vi også, men vi skal også gøre mere end det,
og det skal vi, fordi den verden vi lever i kon-
stant udvikler og forandrer sig.
Paradigmeskifte.
Ordene kommer fra
Charlotte Vithen, vej- og trafikchef i Vej-
direktoratet i Danmark, og hun er ikke i
tvivl. Et paradigmeskifte er på vej for vej-
myndighederne i Europa. Og det hedder
NetworkOperations.
Med Network Operations går rollen som
vejmyndighed fra primært at være
infrastrukturforvalter, men hovedfokus på
at bygge og vedligeholde veje, til at være
netværksoperatør med øget fokus på trafi-
kanterne og trafikafviklingen.
Serviceniveau.
– Hvorfor er det vigtigt, at vej-
myndighederne udvider deres rolle?
– Trafikanterne forventer et højt service-
niveau, og trafikmængderne vokser løbende
med tilhørende trængselsproblemer, som
ikke kan løses alene ved at udbygge ve-
jnettet. De samfundsøkonomiske kon-
sekvenser af begrænset fremkommelighed
er markante, og konkurrencesituationen på
trafikområdet skærpes for eksempel med
flere private aktører på markedet for blot at
nævne nogle, siger Charlotte Vithen.
Strategi.
Vejdirektoratets mål er at få trafi-
kanterne nemt og sikkert frem. Og for at nå
det mål, er det nødvendigt med konstant
fokus på kunden, trafikanten, ved at sikre
fremkommelighed på vejene og et godt sa-
marbejde i sektoren.
– Vejdirektoratet har valgt at udarbejde en
strategi for vores rolle som Network Opera-
tor og en handlingsplan. Dette er med til at
konkretisereogmålrette indsatsen inden for
området,mendernæst skal det jo forankres i
organisationen,” fortæller Charlotte Vithen.
Udfordring.
Ogdeterbestemtenudfordring.
– For mange vejmyndigheder vil det være et
stort skifte at skulle ændre fokus. Det er en
ny måde at tænke på, og på nogle måder vil
det også betyde en ændring i prioritering af
indsatsområder eller opgaver, siger hun.
– Men når vi som vejmyndigheder ser på
fremtiden, transportsektoren og infrastruk-
I fremtiden må vejmyndighederne ændre fokus fra alene at anlægge
og vedligeholde veje til også at være en servicevirksomhed. Den danske
vej- og trafikchef fortæller omNetwork Operations, og hvordan Danmark
har grebet udfordringen an.
TEKST: Christina Wildfang Nissen FOTO: GAB
Plenum4
–Vi skalmere e