Page 25 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

25
www.vianordica.is
Dennordiskemodellen
Kan en samfunnsmodell som kombinerer demokrati og generøse velferd-
sordninger med høy produktivitet og vekst fungere sommodell innen veg
og infrastruktur?
Session 3-3
Organisering och marknad
TEKST: Mark S. Berger FOTO: Søren Sigfusson/Norden.org og Statens vegvesen
D
a prosjektet «felles nordisk an-
leggsmarked» la fram sine anbe-
falinger på kongressen i Helsing-
fors for fire år siden, understreket
direktør Jan-Erik Enestam i Nordisk råd at
modellen gir oss et konkurransefortrinn,
og anbefalte et det nordiske samarbeidet på
infrastruktursiden videreutvikles ut fra den
nordiskemodellen, forklarer Bjørn Erik Selnes
fra Vegdirektoratet og belyser dermed bakg-
runnen for det sentrale spørsmålet som stilles
i denne sesjonen.
EU-direktiv.
Selnes har lang erfaring fra nor-
disk samarbeid. Ifølge ham har det nordiske
samarbeidet vært verdifullt. Samtidig påpeker
hanat det har vært vanskeligå få til en samord-
ning av lover og regelverkmellom landene.
– Her har nok EU-direktivene hatt større be-
tydning fordi dette i større grad har vært forp-
liktende, forteller han.
Store forskjeller.
De nordiske veg- og trafik-
kverkene har de siste årene vært gjennom be-
tydelige omorganiseringer.
– Dette har skjedd i ulik grad og i ulikt tempo,
og har ført til store forskjeller både i organ-
isasjon og bemanning i de nordiske landene.
Finland og Norgemå sies å
utgjøre ytterpunktene i de
fire største landene,mener
Selnes.
Forskjellene er så store at
han mener det er grunn
til å stille spørsmålet om
vi har en nordisk modell
innenfor veg- og trafikkområdet. Utvalg «Or-
ganisering og marked» belyser dette i to sem-
inarer, sesjon 3-3 og sesjon 5-4.
Likheter.
I sesjon 3-3 vil Bjørn Erik Selnes
belyse den nordiske modellen og ta for seg
likheter og ulikheter. De nye trafikkverkene
i Sverige og Finland presenteres sett fra sen-
tralt hold ved Stefan Engdahl som er leder for
investeringsdivisjonen i det svenske trafik-
kverket og sett fra et regionalt hold ved Rita
Piirainen som er leder for den regionale ELY-
sentralen i Nyland.
Prosjektsjef Magnus Lundberg tar for seg
erfaringene fra de nordiske PP-prosjektene
og utviklingen av totalentrepriser med funk-
sjonskrav og Jonathan Hermansen som
er strategisk innkjøper i driftsdivisjonen,
presenterer den nye danske konkurransemod-
ellen for drift.
Englishsummary
Is there such a thing as a Nordic
model for roads and infrastructure?
Bjørn Erik Selnes from the Directorate
of Public Roads in Norway will ad-
dress this question. The effect of the
new transport agencies in Sweden
and Finland will be discussed by key
representatives from these two coun-
tries. Experience gained from Nordic
public-private partnership projects will
be presented, and the new Danish
tendering procedure for operating
contracts is also on the programme.
Her har nokEU-
direktivene hatt større
betydning fordi dette
i større grad har vært
forpliktende.
Bjørn Erik
Selnes, Statens vegvesen
Bjørn Erik Selnes
Viktigere.
– Etter en periodemed nasjon-
ale reformer og omorganiseringer vil det
nordiske og internasjonale samarbeidet
være viktigere enn noen gang. Da repre-
senterer kongressen i Reykjavik et skritt
på denne veien, sier Selnes.
«Finnes det en nordisk modell?» vil være
et sentralt spørsmål i denne sesjonen.