Page 28 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

28
www.vianordica.is
Program – Onsdag
Onsdag, 13 juni
08:00–12:00
Registrering
Eldborg
Norðurljós
Silfurberg A
Silfurberg B
09:00–10:30
Utställning – öppen
Session 4-1
Session 4-2
Session 4-3
Session 4-4
Tunnlar
Riskbedömning, livscykel-
kostnader, effektivt tunnel-
bygge
Effektivt tunnelbygge av
högsta kvalitet Utveckling av
det bästa tillvägagångssättet
med särskilt fokus på riskerna
med tunnelbygget. Planering
av underhåll av berg genom att
tillämpa analys av
livscykelkostnader.
Fordon och transport
Effektivare trafikledning,
trafiksäkerhet och
inspektioner
Introduktion till det bästa
arbetssättet när det gäller
tung trafik. Inspektion av
transportfordon, Interaktion
mellan transportfordon och
vägar.
Transport i städer
Stadstransportpaketet –
Strategier för samverkan
“Stadstransportpaketet“
består av strategiska redskap
som används i stadsutveckling i
ett större sammanhang. Dessa
paket innefattar ofta
motstridiga politiska åsikter.
Utvecklingen av transport-
system och markanvändning
planeras i förhållande till
varandra för att uppnå maximal
samverkan.
Kompetens
Kompetensutveckling och
rekrytering
Presentation av temagruppens
arbete under perioden.
Fortsatta utbildningsincitament
i Norge och Sverige. Ändringar
som har skett i Finland.
10:30–11:00
Kaffe paus
11:00–12:30
Session 5-1
Session 5-2
Session 5-3
Session 5-4
Utformning av vägar och gator
Flexibilitet i staden
Presentation av utskottets
arbete under perioden. Modell
för att beräkna kapaciteten för
stadstrafikens infrastruktur. Vad
är den perfekta bytespunkten
för resenärer. “Shared space“.
Vägens konstruktion m.fl.
Klimatförändringar –
Påverkan och väghållarnas
anpassning
Klimatförändringen i de
nordiska länderna fram till
sekelskiftet. Klimat-och
transportprojekt i Norge och
påverkan på vägbyggen.
Anpassning till klimat-
förändringar i Norden och
CEDR-länderna samt påverkan
på underhåll och drift
diskuteras.
Drift och underhåll
Vinterunderhåll i de nordiska
länderna
Presentation av utskottets
arbete under perioden 2008-
2012. En introduktion till
lägesrapporten och
litteraturöversikten med
information om specifika
projekt. Presentation av ett
nordiskt projekt om utveckling
av metoder för att testa
kvaliteten på saltspridningen.
Presentation av situationen på
Island vad gäller underhåll och
drift under minskad
finansiering.
Organisering och marknad
m.fl.
Viktiga siffror, riktlinjer
Lönsamhetsanalyser
Viktiga siffror vid
vägkonstruktioner och hur de
tillämpas på marknadsenheter.
12:30–14:00
Lunch
14:00–15:30
Plenum 5,
Framtiden bortom horisonten
Sal:
Eldborg
Raul Rojas – Eeva Linkama – Ari Trausti Gudmundsson.
Framtiden. Eeva Linkama håller föredrag om finländarnas vision för
framtiden och ett nytt sätt att tackla stads- och transportpolitik. Raul Rojas från Berlins universitet bedriver experiment med autonoma
bilar och ser på dagens fordon som gårdagens hästar. Ari Trausti Gudmundsson blickar mot framtiden och tror att människan inte
själv kan avgöra hur det kommer att gå, eftersom vi också måste ta hänsyn till naturens mäktiga krafter.
15:30–16:00
Kaffe paus
16:00–16:45
NVF:s priser: bropriset, Beläggningars FoU pris och kompetensutvecklingspriset.
Sal:
Eldborg
16:45–17:15
Kongressen avslutas, Norge tar emot ordförandeskapet i NVF
Alla Plenum sessioner kommer att hålls på engelska. Parallella sessioner i
Eldborg och Norðurljós hålls på engelska. Parallella session i Silfurberg A och
B hålls på skandinaviska med en simultantolkning till engelska.