Page 3 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

3
www.vianordica.is
Välkommen till
Via Nordica 2012 i Reykjavik
I många avseenden står vi nu vid ett vägskäl vad gäller vä-
gar och vägtrafik. Miljömässig hållbarhet blir en alltstörre
utmaning i vårt dagliga liv. Utsläpp av växthusgaser från
bilar somdrivs på fossila bränslen påverkar i allt högre grad
miljön och det är oacceptabelt att det fortsätter i samma
takt de kommande åren. Trots att trafiksäkerheten är bättre
i de nordiska länderna än i många andra regioner i världen,
kan vi inte acceptera vår situation vad gäller antalet döda
eller allvarligt skadade i trafiken. Samtidigt som kraven på
att kraftigt minska dessa negativa aspekter av vägtrafiken,
höjs fortsatt kraven på en utveckling av vägnätet och ökad
mobilitiet.
Dessa teman är blandmånga viktiga ämnen somvi skal dis-
kutera på den första Via Nordica-konferensen som nu ar-
rangeras på Island. På kongressen presenteras resultatet av
fyra års arbete av hundratals vägexperter och där introduc-
eras även början på en ny fyraårs-period. Förhoppningsvis
kan vi få hjälp med att välja rätt väg bortom vägskälet.
Via Nordica 2012 erbjuder experter och andra inom vårt
område en utmärkt möjlighet att utbyta idéer, lära av var-
andra och knyta nya kontakter. Kongresen är även öppen
för experter utanför de nordiska länderna som gärna vill
ta del av våra erfarenheter samt bidra med internationella
perspektiv till denna nordiska kongress. Med hänvisning
till ämnet ”Vid ett vägskäl” fokuserar kongressens program
på de utmaningar vi står inför idag och vårt behov av att
fatta viktiga beslut om vilken väg vi bör ta och åt vilket håll
vi bör sträva inom den närmaste framtiden. Under de olika
sessionerna kommer vi att diskutera ämnen som t ex Poli-
tik och vägmyndigheter, Vägtrafiken blir grönare, Nollvi-
sionen blir global ochMobilitetshantering.
Utställningen, somockså äger rum i kongresshallen Harpa,
kommer att tillföra intressanta perspektiv och förhoppn-
ingsvis bidra till ett framgångsrikt evenemang.
ÅNordiskaVägforum´s (NVF) vägnar har jag den stora äran
att önska dig väkommen till Reykjavik. Jag hoppas att Via
Nordica 2012 kommer att vara till stor nytta för er alla och
att ni kommer att få en trevlig tid under ert kongressdelta-
gande och besök på Island.
Hreinn Haraldsson
ordförande i NVF 2008–2012
Generaldirektör för ICERA
Welcome to
Via Nordica 2012 in Reykjavik
Road traffic and construction of roads is in many ways now
at a crossroads. Environmental sustainability is set to in-
creasingly become the main challenge in our daily lives.
The environmental impact of greenhouse gas emissions
from vehicles that run on fossil fuels has greatly increased
and it is unacceptable that this will persist in the years
ahead. Even though road safety situation is better in the
Nordic countries than in most other regions of the world,
we can not tolerate that somany people are still being killed
or seriously injured on our roads. The need to significantly
reduce these negative aspects of road traffic runs hand in
hand with growing demands on the development of road
infrastructure and increased mobility.
The themesmentioned above are among the numerous im-
portant subjects that will be discussed at this first Via Nor-
dica Conference to be held in Iceland. The congress brings
to a close four years’ work by hundreds of road experts, who
presents their findings and results. It will further mark the
beginning of a new four year cycle and hopefully help us
choose the right route beyond the crossroads.
Via Nordica 2012 offers experts and others within our field
an excellent opportunity to share ideas, learn from each
other and establish new contacts. The congress is also open
to experts beyond the Nordic countries who would like to
share our experiences and bring international elements
to this Nordic congress. Under the theme of “At a Cross-
roads”, the programme for the congress focus’s on the chal-
lenges we face today and the need to make fundamental
decisions regarding what routes to take and where to head
in the near future. Topics such as “Where in the World is
Common Sense”, “Road Traffic goes Greener”, “Vision Zero
goes Global” and “Mobility Management” will be discussed
during the various sessions.
The exhibition is also located in the congress hall Harpa
and will add interesting elements and hopefully contribute
to the success of the event.
On behalf of the Nordic Road Association (NVF) I have the
great pleasure to welcome you to Reykjavík in June 2012. I
hope that Via Nordica 2012 will be of great benefit to you
all and that you will fully enjoy your participation and visit
to Iceland.
Hreinn Haraldsson
Chairman of NVF 2008–2012
General Director of ICERA