Page 30 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

30
www.vianordica.is
Nymodell for risiko-
beregning i tunneler
Norske og sveitsiske vegmyndigheter har i samarbeid med Universitetet
i Zürich og konsulentfirmaet Hoj laget en modell for beregning av risiko i
vegtunneler kalt TRANSIT.
TEKST: Kjell Wold FOTO: Knut Opeide/Statens vegvesen
Den nye modellen, TRANSIT, beregner ulykkesfrekvenser, skadeomfang,
konsekvenser og brannfrekvenser i gamle og nye tunneler.
D
en nye modellen som beregner
ulykkesfrekvenser,
skadeomfang,
konsekvenser og brannfrekvenser
presenteres under Via Nordica på
Island.
Generisk.
– Modellen er bygget opp som
en generisk modell. Den er generell og kan
tilpasses enhver tunnel eller system av tun-
neler, sier sjefingeniør ved Trafikksikker-
hetsseksjonen i det norske Vegdirektoratet,
Arild Ragnøy.
Tunnelene deles opp i enhetlige seksjoner
basert på samme stigning, kurveradius, felt-
konstellasjon og lignende, hvoretter sam-
menhengen med ulykkes- og brannrisiko
moduleres på det enkelte segment.
Gamle og nye.
–I tillegg til inndeling i en-
hetlige seksjoner med geometriske og trafi-
kale variable deles tunnelen inn i fire soner i
hver trafikkretning etter plassering i forhold
til tunnelportalen, 50 meter før portalen,
første 50 meter i tunnelen, neste 100 meter,
midtsonen og så videre, sier Ragnøy.
Modellen kan brukes på både gamle og nye
vegtunneler.
– Hovedhensikten med beregningsmodellen
er å bygge mest mulig sikre vegtunneler og ta
vare på kunnskapen vi får
både i eksisterende og nye
tunneler, forklarer han.
Interesse.
Andre skan-
dinaviske land vil trolig
også kalibrere og benytte
modellen snart. Interes-
sen har særlig vært stor i
Sverige, Finland og Island.
– Hva er den største utfordringen innenfor
fagfeltet ditt?
– Denne type modellarbeid er meget kre-
vende ressursmessig både som egen ar-
beidskapasitet og hva økonomiske rammer
til kjøp av tjenester angår. Arbeidet ligger
i et grenseland mellom kunnskap om tun-
neler, datainnsamling og kunnskap innenfor
matematikk/statistikk og modellbygging.
Miljøet i Norden er meget begrenset, svarer
Ragnøy.
Utviklingstrekk.
Hva ønsker du å oppnå
med foredraget ditt?
– Spre informasjon om hva vi har deltatt på
og fått til. Og at vi er nødt til å forene oss i
Norden dersom vi skal kunne komme videre,
og bredere, med denne type arbeid. Avslut-
ningsvis at det altså finnes en modell som
kan anvendes og at Norge har forhåpninger
Session 4-1
Riskbedömning, livscykelkostnader, effektivt tunnelbyggande
Englishsummary
TRANSIT is a model for assessing
risk in road tunnels. It models the
frequency, severity and consequences
of accidents as well as the frequency
of fires. The model is general and
can be adapted for any tunnel or
system of tunnels. The tunnels are
divided into uniform sections based
on characteristics such as gradient,
curve radius and lane configuration.
The relationship between these
characteristics and the risk of
accident or fire is modelled for each
section.
om at resten av Norden også vil ta i bruk
det arbeidet som er gjort.
– Hvilke forventninger har du til Via
Nordica?
– Via Nordica er alltid en flott anledning
til å treffe nordiske kollegaer og drøfte
faglige utfordringer og utviklingstrekk
innenfor forskjellige fagområder.
Arild Ragnøy
Arbeidet ligger i etgrense-
landmellomkunnskapom
tunneler, datainnsamling
ogkunnskapinnenformate-
matikk/statistikk ogmodell-
bygging.
ArildRagnøy,
Statens vegvesen