Page 31 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

31
www.vianordica.is
“Lastbilenär
oumbärligpå
kortaavstånd”
– Behovet av godstransporter på väg ökar. Högkapacitetslastbilar, 60 ton
och 25,25 meter har på ett framgångsrikt sätt medverkat till effektivare
vägtransporter och minskad miljöpåverkan i Sverige, Finland, Holland,
Danmark och Norge.
Session4-2
Effektivare trafikledning, trafiksäkerhet och inspektioner
TEXT: G. Pétur Matthíasson FOTO: Knut Opeide/Statens vegvesen
D
et säger Mårten Johansson som är
ordförande för NVF’s utskott For-
don och transporter.
Utveckling.
– NVF har medverkat till denna
positiva utveckling. Jämfört med EU s fordon
för internationell trafik så minskar våra nor-
diska högkapacitetsfordon bränsleförbruk-
ningen och koldioxidutsläppen med cirka
16 procent, säger Johansson.
– 90 procent av varuvärdet för gods trans-
porteras på väg i EU. Lastbilen är oumbärlig
på korta avstånd.
Det är något av det man kommer att ta upp
vid sessionens sex föredrag. Man vill se på
best praktice, anormal transporter, säkerhet,
samspelet mellan tunga fordon och vägen, in-
spektioner og förbättring av bromsar.
Internationell.
Mårten Johansson säger om
sessionen 4-2 att många års NVF-arbete är
klart och resultatenfinns nu i NVFs rapporter.
– För fackområdet Fordon och Transporter är
utmaningen oftast internationell – att föra ut
resultatet till beslutsfattare i nationella myn-
digheter, beslutsfattare inom EU, beslutsfat-
tare i UNECE (UnitedNations Economic Com-
mission for Europe) och beslutsfattare inom
internationell standard-
isering. Ett förslag har
till exempel lyfts till UN
ECE i Geneve och hand-
lar om ändrade regler för
bromsar på tunga fordon,
säger Johansson.
Möjligheter.
Men vad vill
han som ledare av sessionen uppnå?
– I sessionen som hålls kan beslutsfattare och
andra intressenter inom fordon och trans-
porter knyta kontakter och diskutera med
föredraghållarna som är experter inom sina
områden.Via Nordica innebär värdefulla
möjligheter
till
erfarenhetsutbyte
och
internationella kontakter, menar Mårten
Johansson.
Dödolyckorna.
Trafiksäkerhet har självfallet
stor betydelse för den tunga trafiken:
– Nästan hälften av dödolyckorna i Sverige
med lastbil inblandad sker med mötande
trafik. Att bygga mer motorvägar eller att
montera anordningar som separerar trafiken
på befintliga vägar kan vara åtgärder för ökad
trafiksäkerhet, menar Johansson.
– Regler och lagstiftning om fordon och trans-
porter beslutas dessutom i allt mindre om-
fattning exklusivt av nationella myndigheter
Englishsummary
The need for transport of goods is
increasing, 60 ton trucks 25,25 m
long are more effective and have led
to less pollution in several countries,
says Mårten Johansson the leader of
NVF’s technical committee Vehicles
and transport. He says that NVF has
been a part of that positive develop-
ment, gas use and CO
2
emissions is
therefore 16% less. This and other
aspects of heavy traffic will be
discussed in in the session.
För fackområdet Fordon
ochTransporter är
utmaningen oftast
internationell.
Mårten
Johansson, NVF’s utskott
Fordon och transporter
utan i stället sker besluten gemensamt
mellan länder. NVF Fordon och Trans-
porters arbete kan då vara ett stöd till
nationella myndigheters experter, eller
politiker som har rösträtt i olika frågor,
säger han till sist.
90 procent av varuvärdet för gods transporteras på väg i EU.
Lastbilen är oumbärlig på korta avstånd. Det är något av det man
kommer att ta upp vid denna sessionens sex föredrag.
Mårten Johansson