Page 32 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

32
www.vianordica.is
Med trafikproblemen
i centrum
Trafikproblemen i många nordiska städers centrum
är överhängande. Städernas läge, det historiska
byggnadsbeståndet och tidigare trafiklösningar ställer
stora krav på dagens och framtidens trafiklösningar.
TEXT: Lauri Ali-Mattila FOTO: Knut Opeide/Statens vegvesen
Historiska byggnadsbeståndet och
tidigare trafiklösningar ställer stora
krav på dagens och framtidens
trafiklösningar. ”Bergensprogrammet”
(bilden) har som mål att bygga ett
system för lätt spårtrafik i Bergen.
A
lla dessa faktorer berör i olika grad
städerna som presenteras i session
4-3: Bergen, Malmö och Tammer-
fors (Tampere på finska).
Bergen.
Rune Herdlevaer presenterar projek-
tet ”Bergensprogrammet”, som redan pågått
i tio år. Projektets mål är att bygga ett system
för lätt spårtrafik i Bergen. Det finansieras hu-
vudsakligen genom för fordon fastställda tul-
lavgifter (bompengene).
Bergensprogrammet förutsätter ett intensivt
samarbete på tre administrativa nivåer: kom-
mune, fylkeskommune och staten. Utan ett
sådant samarbete skulle projektet inte kunna
genomföras.
I dagens läge planerar man att ytterligare
utvidga spårvägslösningarna i sydlig, nordlig
och västlig riktning. Ansenliga summor an-
vänds för att göra miljövänliga trafikinvester-
ingar.
Malmö.
En stad som växer kraftigt tillsam-
mans med sina grannstäder, Köpenhamn
och Lund, är Malmö. Efter byggandet av
Öresundsbron stod det klart att utvecklandet
av trafiksystemet krävde ytterligare invester-
ingar. Tilläggsinvesteringarna allokerades till
att utveckla spårvägssystemet och öka kapac-
iteten i järnvägssystemet. På grund av projek-
tets storleksklass deltog, förutomMalmö stad,
också RegionSkåne och staten i projektet.Man
fattade tillsammans beslutet att bygga en järn-
vägstunnel (Citytunneln) med tre stationer
under Malmö centrum. Projektet framskred
väl och det goda samarbetet parterna emel-
lan gjorde det möjligt att finna en gemensam
politisk syn på projektets mål. Projektet pre-
senteras av Klas Nydahl.
Tammersfors.
Nordens största inlandsstad är
Tammerfors och den är byggd på ett näs mel-
lan två sjöar. Ur trafiksynpunkt har den alltså
ett mycket besvärligt läge. Liknande lösnin-
gar som tidigare fungerar inte längre – man
måste hitta nya. Risto Laaksonen berättar i
sin presentation om lösningarna i Tammer-
fors nya gatunätsplan. Man planerar att bygga
ett spårvägslinjenät i staden och vill förstärka
gång- och cykeltrafikens ställning i stadens
centrum. Man föreslår en tunnellösning i
stället för strandleden som nu fungerar som
Session 4-3
Stadstransportpaketet – strategier för samverkan
Englishsummary
Urban traffic is a problem also in
Nordic countries. Main planning
projects are going on in in Bergen,
Malmö and Tampere. In each case the
problem is the conflict between the
traffic going through the city centre
and urban structures. The main
idea behind Bergensprogrammet is
to solve the problems with a tram
system. In Malmö and Tampere the
solution is to build a tunnel under the
city centre.
genomfartsled för trafiken som löper
genom staden. Detta innebär att stran-
dområdet i sin helhet kunde användas för
medborgarnas rekreation.