Page 34 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

34
www.vianordica.is
«Trafikoch transportplanering
gårhand i handmedplanering
avbebyggelseochsamhälle»
Göteborgsregionen har sommål att fördubbla antalet kollektivresande
före 2025. En viktig faktor för att nå detta mål kommer att vara
kvaliteten på bytespunkterna.
TEXT: Mark S. Berger ILL. /FOTO: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Det är nio kvalitetsmål knutna till den ideala bytespunkten.
Detta är en illustration på kvalitetsmålet «Den hållbara
bytespunkten».
Y
lva Löf är planeringschef på Göte-
borgsregionens kommunalförbund
(GR). I sitt föredrag, «Den ideala
bytespunkten – med resenären i cen-
trum», vill Löf bland annat berätta om visioner
och kvalitetsmål för hur den ideala bytespunk-
ten kan utformas. En bytespunkt är en plats i
staden där kollektivtrafiklinjer möts och re-
senärer kan byta färdmedel.
Vägledande.
Bakgrunden är att Göteborgsre-
gionen i år 2009 satte som mål att fördubbla
antalet kollektivresor före år 2025. Projektet
har fått namnet K 2020.
– Vi har också sedan ett antal år en väl förank-
rad strukturbild för regionens utveckling, som
idag är vägledande för kommunernas fysiska
planering. En av nycklarna i strukturbilden
är utvecklingen av stationssamhällen och
knutpunkter, bland annat för att förstärka en
bebyggelsemässig struktur som stödjer kolle-
ktivtrafiken. Att utveckla ideala knutpunkter,
hur ser en sådan ut och för vilka funktioner ska
vi planera? säger Löf.
Mångfacetterad.
Nio kvalitetsmål er knutna
til Den ideala bytespunkten, från Den trygga
bytespunkten till Den karismatiska bytespunk-
ten.
– Finns det ideala bytes-
punkter, och hur vill du i så
fall beskriva dem?
– Att den ideala knutpunk-
ten finns är kanske svårt,
menutifrån de nio kvalitet-
skriterierna, kan vi föra en
mer mångfacetterad och
strukturerad dialog när vi
planerar knutpunkter. De är ofta platser där
många intressenmöts och där vi måste planera
på ett medvetet sätt för att åstadkomma en god
miljö både förmöten och resande.
Exempel.
Hon ser fram emot att utveckla te-
mat inför de nordiska kollegorna i Reykjavik.
– Jag vill belysa och betona vikten av att trafik
och transportplanering går hand i hand med
planering av bebyggelse och samhälle, exem-
plifierat av det arbete vi gjort kring knutpunk-
ter och stationssamhällen inomK 2020. Jag vill
också visa på några konkreta exempel.
–Vilka förväntningar har du påViaNordica?
– Det ska bli spännade att möta nordiska kol-
legor inom trafik och transporter. NVF har ett
brett verksamhetsområde och det tycker jag
ska bli intressant att ta del av. Självklart ska det
också bli roligt att besöka Reykjavik.
Session 5-1
Utformning av vägar och gator – flexibilitet i staden
Englishsummary
In her presentation Ylva Löf, head
of comprehensive planning in the
Göteberg Region Association of Local
Authorities, will describe visions
and quality criteria for the ideal
interchange. She will also shed light
on how traffic and transport planning
go hand in hand with zoning and
social planning. In session 5-1 you
will have the opportunity to hear Per
Strömgren lecture on capacity and
congestion modelling for motorways.
I session5-1 kanduocksåhöraPer Strömg-
rens föreläsning om kapacitet och kö-
beräknings- modeller förmotorväg.
Ylva Löf